24 april 2013

Kommunfullmäktiges beslut den 22 april 2013

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunfullmäktiges sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet. Den som vill kan i efterhand följa debatten på webb-TV (se vänster spalt).

Valärenden

Ing-Britt Pettersson (S) väljs som ny ledamot i vård- och omsorgsnämnden efter Ove Melin (S), som på egen begäran entledigas. Per Rova (S) väljs som ny ersättare.

Marianne Fältskog (FP) väljs som ny ledamot i socialnämnden efter Jan-Olov Blomster (FP), som på egen begäran entledigas. Louise Axelsson (FP) väljs som ny ersättare.

Revisionsberättelse för Katrineholms kommun 2012 med ansvarsprövning

Med hänvisning till revisionsberättelsen beviljas ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna, den gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälplmedel, den gemensamma patientnämnden, viadidaktnämnden, den gemensamma lönenämnden samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.

Årsredovisning och bokslut 2012 för Katrineholms kommun

Kommunfullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2012, som även innehåller den sammanställda redovisningen samt godkänner personalbokslut 2012. I sammanhanget godkänner fullmäktige även ombudgetering av vissa investeringar och exploateringar till 2013 samt uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram riktlinjer för hantering av resultatutjämningsreserv (RUR).

Ändring i bolagsordningen för Logistikposition Katrineholm AB

Kommunfullmäktige godkänner ändring i bolagsordningen för Logistikposition Katrineholm AB, vilket innebär att suppleanter kan utses till styrelsen.

Val av suppleant till styrelsen för Logistikposition AB

Lars-Herman Larsson utses som styrelsesuppleant i bolaget för tiden från ordinarie bolagsstämma 2013 till och med årsstämman 2015.

Överklagande av särtaxa för Lilla Toltorp

Kommunjuristen har upprättat ett förslag till yttrande i ärendet om överklagande av särtaxa för Lilla Toltorp. Katrineholms kommun yrkar i anförandet att förvaltningsrätten ska avslå överklagandet.

Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom kommunjuristens förslag till yttrande samt överlämna det till förvaltningsrätten som Katrineholms kommuns yttrande i sakfrågan.

Detaljplan för kvarteret Hunden, fastigheterna 2 - 6 och 8 – 17, Katrineholms kommun

Byggnadsnämnden har lämnat över ett förslag till detaljplan för kvarteret Hunden, fastigheterna 2 – 6 och 8 – 17, Katrineholms kommun, till kommunfullmäktige för antagande. Syftet med planen är att möjliggöra bostadsbebyggelse inom kvarteret i form av sammanbyggda hus i en till två våningar.

Kommunfullmäktige beslutar anta det redovisade förslaget till detaljplan.

Detaljplan för del av kvarteret Lästen KS/2012:519

Byggnadsnämnden har inkommit med förslag om fastställande av detaljplan för del av fastigheten Lästen 4 i Katrineholms kommun. Syftet med planen är att möjliggöra nybyggnation av gruppboende.

Kommunfullmäktige beslutar anta förslaget till detaljplan för del av fastigheten Lästen 4, Katrineholms kommun.

Svar på motion om att tallrikar och muggar av plastmaterial byts ut

Gudrun Lindvall (MP) och Carl Frick (MP) har lämnat in en motion om att tallrikar och muggar av plastmaterial innehållande Bisfenol A byts ut i kommunens skolor och förskolor.

Kommunfullmäktige beslutar anse motionen vara besvarad med hänvisning till svar från service- och tekniknämnden, som redogör för att man byter ut samtliga tallrikar och glas i Katrineholms förskolor.

Svar på motion om mer naturligt fett

Lilli Marton (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med rubriken ”Mer naturligt fett” där motionären yrkar på att Katrineholms kommun slutar använda margarin och produkter med palmolja. Vidare, att alla livsmedel i kommunens kök ska vara fria från härdat fett samt att mejeriprodukter som används ska vara fullfeta. Motionären yrkar på att man ska använda äkta smör, gammaldags (fullfet) mjölk och andra fullfeta mejeriprodukter samt oljor av i huvudsak kallpressad raps, oliv eller kokos.

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen med hänvisning till service- och tekniknämndens yttrande. Nämnden hänvisar till det styrdokument som fullmäktige antagit med benämningen kostpolitiskt program och de krav som ställs i samband med upphandling av livsmedel.

Redovisning av obesvarade motioner

Kommunledningsförvaltningen redovisar två gånger per år en sammanställning av obesvarade motioner. Av sammanställningen framgår att det per den första mars 2013 finns sex obesvarade motioner.

Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Nya motioner som överlämnas till kommunstyrelsen för beredning

Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD) har lämnat in en motion om att inget barn eller ungdom ska behöva vänta mer än 90 dagar för att få hjälp i tid med behovsutredning och ev. diagnostisering.

Lars Levin (FP) och Ewa Callhammar (FP) har lämnat in en motion om att utreda möjligheten att upplåta ett inhägnat markområde som allmän hundpark.

Tony Rosendahl (V) och Lotta Back (V) har lämnat in en motion om särskilda villkor vid upphandlingar.

Interpellation om lärares kompetens

Carina Björk-Andersson (FP) och Ingegerd Furén (FP) ställer en interpellation om lärares kompetens. Kommunfullmäktige medger att den får ställas och överlämnar den till bildningsnämndens ordförande för besvarande.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*