21 januari 2013

Kommunfullmäktiges beslut den 21 januari 2013

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunfullmäktiges sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet. Den som vill kan i efterhand följa debatten på webb-TV (se vänster spalt).

Borgensåtagande för preskriptionsavbrott

Kommunens borgensåtagande för lån till Katrineholms Ryttarförening preskriberas efter tio år om inte preskriptionsavbrott sker dessförinnan. Handelsbanken har nu med en erinran begärt sådant preskriptionsavbrott. Enligt underlaget från Handelsbanken, var det ursprungliga lånebeloppet 7 869 694 kronor och som säkerhet anges fastigheten Trolldalen 1:1 (Katrineholm).

Kommunfullmäktige beslutar att förlänga borgensåtagandet genom preskriptionsavbrott.

Svar på motion om läraryrkets status och elevers resultat

Carina Björk Andersson (FP), Ewa Callhammar (FP) och Ingegerd Furén (FP) har lämnat in en motion om läraryrkets status och elevers resultat. Bildningsnämnden och viadidaktnämnden har yttrat sig i ärendet.

Kommunfullmäktige beslutar anse att motionen är besvarad.

Svar på motion om inspiration till högre studier

Inger Fredriksson (C) och Ann-Charlotte Olsson (C) har lämnat in en motion om inspiration till högre studier för grundskolans elever. Bildningsnämnden och viadidaktnämnden har yttrat sig i ärendet.

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen om inspiration till högre studier vara besvarad, mot bakgrund av de satsningar som görs i verksamheterna.

Svar på motion om provbo och skola i Katrineholm

Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion som syftar till att undersöka om det är möjligt att låta familjer prova att bo i kommunen några veckor och samtidigt låta barnen gå i förskola och skola i Katrineholm. Bildningsnämnden har yttrat sig i ärendet.

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Om behov av provboende och skola uppkommer får en bedömning göras i varje enskilt fall för att på bästa sätt lösa situationen.

Svar på motion om att omgående ordna tillgängligheten till Gröna Kulle

Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion om att omgående ordna tillgänglighet till Gröna Kulle för alla. I motionen yrkar de att det omgående påbörjas en installation av en ramp på Gröna Kulle.

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att medel för tillgänglighetsåtgärder finns avsatta i Övergripande plan med budget 2013-2015.

Svar på motion om Södra skolan – ett nytt inferno

Joha Frondelius (KD) och Gudrun Lindvall (MP) har lämnat in en motion om att utreda om Södra skolan kan bli ett nytt musikhus, typ Inferno.

Kommunfullmäktig beslutar att avslå motionen med hänvisning till bildningsnämndens och kultur- och turismnämndens yttranden.

Svar på motion om att införa mer fysisk aktivitet i skolan

Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion i vilken motionärerna yrkar på en utvärdering av Bunkefloprojektet. Om utvärderingen är till belåtenhet, påbörja ett arbete med att införa mer av fysisk aktivitet för alla barn och ungdomar under skoltiden. Bildningsnämnden har yttrat sig i ärendet.

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till den utvärdering av Bunkefloprojektet som Malmö högskola gjort samt med hänvisning till de olika fysiska aktiviteter som idag bedrivs inom skolorna i Katrineholms kommun.

Motion om att bygga ett multihus med förskola, skola och äldreboende ("Bertil-bo")

Inger Fredriksson (C) har lämnat in en motion med yrkande att samhällsbyggnadsförvaltningen ska ges i uppdrag att arbeta vidare med idén om ett multihus med förskola, skola, matsal, gymnastiksal/gym, slöjd- och hobbylokaler samt bostäder för pensionärer och äldreboenden. Inger Fredriksson kallar i motionen detta för "Bertil-bo". Motionen har tidigare bordlagts.

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Interpellation med svar om hur shared business har fungerat

Inger Fredriksson (C) har ställt en interpellation till Björn Lindeberg (M), ordförande i Katrineholms Fastighets AB (KFAB) och Katrineholms Industrihus AB (KIAB) om hur shared business, som kommunfullmäktige beslutat införa, har fungerat. Interpellationen har tidigare bordlagts.

Kommunfullmäktige beslutar inledningsvis att interpellationen får ställas. Därefter besvaras den av Björn Lindeberg (M).

Interpellation med svar om driftkostnaden för Logistikcentrum

Ewa Callhammar (FP) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) om driftkostnaden för Katrineholms Logistikcentrum. Interpelltionen har tidigare bordlagts.

Kommunfullmäktige beslutar inledningsvis att interpellationen får ställas. Därefter besvaras den av Göran Dahlström (S).

Interpellation med svar om bullernivåer på förskolorna

Ewa Callhammar (FP) har ställt en interpellation till bildningsnämndens ordförande Anneli Hedberg (S) samt till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Erik Liljencrantz (M) om höga ljudnivåer i förskolelokaler. Interpellationen har tidigare bordlagts.

Kommunfullmäktige beslutar inledningsvis att interpellationen får ställas. Därefter besvaras den av Anneli Hedberg (S) och Erik Liljencrantz (M).

Interpellation med svar om läxhjälp

Tony Rosendahl (V) har ställt en interpellation till bildningsnämndens ordförande Anneli Hedberg (S) om de kommunala skolorna erbjuder läxhjälp.

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. Därefter besvaras den av Anneli Hedberg (S).

Motion om att öppna ett Föreningarnas Hus

Gudrun Lindvall (MP) och Carl Frick (MP) har lämnat en motion med förslag om att tillsammans med föreningar utreda möjligheten att öppna ett Föreningarnas Hus där föreningar kan ha enkla kontorsrum och lokaler gemensamma för olika typer av evenemang.

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Motion om jämställd snöröjning

Lilli Márton har lämnat in en motion om att kommunen ska se över sin prioritering av snöröjning och utgå från jämställdhetsperspektivet, barnperspektivet och miljöperspektivet.

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Motion om att göra den biologiska mångfalden tydlig

Gudrun Lindvall (MP) föreslår i en motion att kommunen tar fram ett antal arter inom växt- och djurlivet, som följs speciellt i syfte att åskådliggöra vad det nationella miljömålet Biologisk mångfald handlar om samt att utveckla åtgärdsplaner om det är möjligt.

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Motion om stadsodling

Lilli Márton (MP) yrkar i en motion att projektmedel avsätts för att föreningar ska kunna söka delfinansiering till stadsnära ekologisk odling och att villkor för bidragsansökan till ekologiska och bostadsnära odlingsprojekt tas fram.

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Motion om ambassadörsuppdrag

Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) föreslår i en motion att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att erbjuda anställda att under arbetstid få jobba som ambassadörer hos organisationer, skolor och föreningar på liknande sätt som Skandia gör.

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunstyrelsen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 16
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunstyrelsen
* = Obligatorisk uppgift
*