20 maj 2013

Kommunfullmäktiges beslut den 20 maj 2013

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunfullmäktiges sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet. Den som vill kan i efterhand följa debatten på webb-TV (se vänster spalt).

Idrottspolitiskt program

Service- och tekniknämnden har upprättat ett förslag till Idrottspolitiskt program. Det idrottspolitiska programmet behandlar samverkan som leder till att medborgarna ges möjlighet till en aktiv och hälsosam fritid.

Kommunfullmäktige beslutar anta förslaget till Idrottspolitiskt program med tillägg om avståndstagande från tidig elitsatsning.

Kostpolitiskt program

Service- och tekniknämnden har reviderat det kostpolitiska programmet. Det kostpolitiska programmet innehåller riktlinjer för maten som tillagas, serveras och transporteras i kommunen och är ett styrmedel för hur arbetet med kosten ska fortskrida i kommunens olika verksamheter.

Kommunfullmäktige beslutar godkänna revideringarna av det kostpolitiska programmet.

Revisionsrapport – Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet 

PwC har genomfört en granskning av om kommunen får ta del av de statliga ersättningar som kommunen har rätt till i samband med flyktingmottagande.

Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att efter samråd med berörda nämnder besluta om hur schablonersättningen ska fördelas nämnderna emellan.

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

I Kommunallagen anges att kommunen ska ha god ekonomisk hushållning. Ett förslag till Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Katrineholms kommun har upprättats.

Kommunfullmäktige beslutar anta riktlinjerna samt inför en resultatutjämningsreserv.

Finansieringsprincip för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt

Ett förslag om ny finansieringsprincip för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt har tagits fram utifrån beräknad befolkningsmängd i respektive kommun den 1 november. Förslaget har utarbetarbetats under ledning av kommuncheferna för Katrineholm respektive Vingåker.

Kommunfullmäktige antar förslaget till ny finansieringsprincip för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt baserad på befolkningsmängden.

Ändring av kommunstyrelsens reglemente

Kommunfullmäktige godkänner en ändring i kommunstyrelsens reglemente med tillägg under § 15 enligt följande: ”Kommunstyrelsen ansvarar även för IT-infrastruktur inom kommunen.”

Bildande av dotterbolag inklusive överflyttning av fastigheter och val av styrelse

Katrineholm Fastighets AB:s (KFAB) arbete med försäljning av fastigheter pågår. I samband med försäljningen behöver frågan beslutas om att överföra fastigheterna i ett nytt bolag, ett dotterbolag till KFAB.

Kommunfullmäktige beslutar godkänna KFAB:s bildande av dotterbolag för försäljning av fastigheter samt utser moderbolagets ledamöter och ersättare till styrelse i det nya bolaget. Björn Lindeberg (M) väljs som ordförande, Fredrik Olovsson (S) som vice ordförande och Ebba Weijber (FP) som lekmannarevisor.

Svar på motion om att göra den biologiska mångfalden tydlig

Gudrun Lindvall (MP) har lämnat en motion om att göra den biologiska mångfalden tydlig. Motionären föreslår att Katrineholms kommun tar fram ett antal arter, ur både flora och fauna, i syfte att följa och åskådliggöra miljömålet ”biologisk mångfald” och att på detta sätt skapa förutsättningar för positiva åtgärder.

Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram ett antal arter både ur flora och fauna för att följa och åskådliggöra miljömålet ”biologisk mångfald”.

Svar på interpellation om lärares kompetens

Bildningsnämndens ordförande Anneli Hedberg (S) besvarar en interpellation från Carina Björk-Andersson (FP) och Ingegerd Furén (FP) om lärares kompetens. Av svaret framgår bl.a. att av de 53 lärare (inklusive speciallärare) som idag undervisar i läs- och skrivinlärning i skolår 1-3 har 47 formell kompetens (89 %).

Interpellation med svar om krav på ökad bemanning inom särskilda boenden och stöd för demenssjuka

Kommunfullmäktige medger att Joha Frondelius (KD) får ställa en interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande Monica Johansson (S) om kravet på ökad bemanning inom särskilda boenden och stöd för demenssjuka. Därefter besvaras interpellationen.

Interpellation om personalförstärkningar inom förskolan

Kommunfullmäktige medger att Ewa Callhammar (FP) får ställa en interpellation till bildningsnämndens ordförande Anneli Hedberg (S) om personalförstärkningar inom förskolan.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*