19 maj 2014

Kommunfullmäktiges beslut den 19 maj 2014

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunfullmäktiges sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet. Den som vill kan i efterhand följa debatten på webb-TV (se vänster spalt). Underlagen till besluten finner du under rubriken Kallelser och protokoll.

Val av styrelseledamöter och suppleanter till styrelsen för KFV Marknadsföring AB

Kommunfullmäktige utser kulturchefen Per-Olof Millberg och informationschefen Maria Magnusson som ledamöter i styrelsen för KFV Marknadsföring AB. Som personliga ersättare utses samhällsbyggnadschefen Lars Hågbrandt respektive VD Susanne Staf.

Årsredovisning 2013 med revisionsberättelse för Västra Sörmlands Räddningstjänst KS/2014:155

Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) har lämnat en årsredovisning för 2013. Revisorerna har granskat årsredovisningen och föreslår att fullmäktige ska bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna.

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2013 och beviljar ansvarsfrihet för direktionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst och de enskilda ledamöterna.

Årsredovisning 2013 med revisionsberättelse och revisionsrapport för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. KS/2014:212

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har lämnat sin årsredovisning för 2013 tillsammans med revisorernas granskningsrapport och revisionsberättelse.

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och dess enskilda ledamöter samt beslutar i övrigt lägga årsredovisningen till handlingarna.

Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB (SVAAB) KS/2014:231

Med anledning av förändrad lagstiftning samt utredning om bolagisering av VA- och avfallsverksamhet har revidering av ägardirektiven och bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB tagits fram.

Kommunfullmäktige beslutar anta föreslagna revideringar i ägardirektiv och bolagsordning för SVAAB.

Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB (KVAAB) KS/2014:230

Med anledning av förändrad lagstiftning samt utredning av bolagisering av VA- och avfallsverksamhet har revidering av ägardirektiven och bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB tagits fram.

Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagna revideringar i ägardirektiv och bolagsordning, dock med ändring av bolagsordningens § 14 där punkterna a-c stryks eftersom dessa uppgifter enbart ska beslutas av kommunfullmäktige.

Svar på motion om att starta familjecentral KS/2013:557

Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD) har lämnat in en motion om att starta en familjecentral.

Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad med hänvisning till inkomna yttranden, kommunledningsförvaltningens bedömning och den politiska beredningen.

Besvarande av interpellationer

Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) besvarar en interpellation från Joha Frondelius (KD) om möjlighet att etablera mer tågtrafik på Logistikcentrum.

Bildningsnämndens ordförande Anneli Hedberg (S) besvarar en interpellation från Ewa Callhammar (FP) om man i framtiden ska kunna välja skola i Katrineholm.

Motion om förebyggande insatser mot självmord

Lars Härnström (M), Bengt Andersson (M), Wera Hempel Persson (M), Erik Liljencrantz (M), Bo Sivars (M), Göran Nilsson (M), Fredrik Hermelin (M) och Johan Hartman (M) har lämnat in en ny motion om att stärka samhällets preventiva insatser mot självmord. Kommunfullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ny interpellation om nedskräpning i den sköna Lustgården

Lars Levin (FP) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) med frågor om att minska nedskräpningen i den sköna Lustgården. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och överlämnar den till kommunstyrelsens ordförande för besvarande vid nästa sammanträde.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*