18 mars 2013

Kommunfullmäktiges beslut den 18 mars 2013

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunfullmäktiges sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet. Den som vill kan i efterhand följa debatten på webb-TV (se vänster spalt).

Valärenden

Gudrun Lindvall (MP) väljs som ny ledamot i socialnämnden.

Nathalie Axelsson (MP) väljs som ny ersättare i kultur- och turismnämnden.

Ändrad talartid för frågor i kommunfullmäktige KS/2013:110

Kommunfullmäktiges presidium föreslår talartiden i fullmäktige ändras så att det första anförandet respektive svaret får vara längst fem minuter.

Kommunfullmäktige godkänner förslaget från fullmäktiges presidium.

Svar på interpellation om belysning av verksamheten inom äldreomsorgen

Lars Gunnlev (SD) har ställt en interpellation med sju frågor om arbetet inom äldreomsorgen. Ordföranden i vård- och omsorgsnämnden, Monica Johansson (S), besvarar interpellationen.

Motion om att minska lärarnas administration

Ewa Callhammar (FP) har inlämnat en motion om kartläggning av lärarnas administrativa börda och utifrån kartläggningens slutsatser genomföra åtgärder för att minska lärarnas administration. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Återtagande av fråga om hästkött i kommunens kök

Inger Fredriksson (C) återtar sin fråga till förmån för en interpellation i samma ärende.

Svar på fråga om finskspråkiga dagstidningar

Tony Rosendahl (V) har ställt en fråga om varför man inte längre erbjuder tillgång till finskspråkiga dagstidningar på biblioteket. Ordföranden i kultur- och turismnämnden, Cecilia Björk (S), besvarar frågan.

Svar på interpellation om kväveutsläpp

Tony Rosendahl (V) har lämnat in en interpellation om kväveutsläpp. Kommunfullmäktige medger att endast den andra frågeställningen i interpellationen får ställas, nämligen om det är en rimlig ordning att VA-kollektivet ska vara med och betala kostnaderna för industrins utsläpp. Interpellation besvaras av kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S).

Svar på interpellation om hantering av avvikelserapporter

Anita Karlsson (C) har ställt en interpellation om antalet avvikelserapporter inom omvårdnad och omsorg, hur de följs upp och ansvaret för att åtgärda brister. Interpellationen besvaras av ordföranden i vård- och omsorgsnämnden, Monica Johansson (S).

Avgifter inom KomTek – Kommunal Teknikskola

KomTek är en kommunal teknik- och entreprenörskola. Här kan barn och unga gå på fritidsverksamhet, likt den kommunala musikskolan fast med teknik. Kurserna ordnas av kommunerna och kan handla om konstruktion, elektronik, design, robotprogrammering eller entreprenörskap.

Kommunfullmäktige fastställer avgifter för KomTeks fritidskurser enligt principen 50 kronor per tillfälle, att gälla från den 1 april 2013.

Revidering av avgifter för Bildningsförvaltningens externa uppdrag

Mediateket/AV-Media utgör en viktig resurs för skolor, förskolor och fritidshem i Katrineholms kommun. Här kan man låna såväl material utgivet av Utbildningsradion som undervisningsfilm och spelfilm från andra distributörer. Dessa är viktiga komponenter i undervisningen för alla åldrar. Här finns även möjlighet att låna filmkameror, ljudanläggningar och projektorer samt att få hjälp med kopiering av egenproducerade filmer och ljudupptagningar.

Kommunfullmäktige fastställer nya avgifter för Mediateket/AV-Media enligt bildningsnämndens förslag till prislista att gälla från den 1 april 2013.

Taxor kulturhuset Ängeln och Perrongen 2013

Kommunfullmäktige godkänner kultur- och turismnämndens förslag till taxor för kulturhuset Ängeln samt Perrongen. De ska gälla från den 1 juli 2013.

Avgifter bibliotek

Kommunfullmäktige godkänner kultur- och turismnämndens förslag till biblioteksavgifter och att de ska gälla från den 1 juli 2013.

Svar på motion om att öppna ett Föreningarnas hus

Gudrun Lindvall (MP) och Carl Frick (MP) har lämnat in en motion om att öppna ett Föreningarnas hus, där föreningar och organisationer har kontor och lokaler för olika aktiviteter för sina medlemmar.

Kommunfullmäktige avslår motionen, mot bakgrund av den pågående översynen av kommunens samverkan med föreningslivet.

Svar på motion om stadsnära ekologisk odling

Lili Márton (MP) har lämnat in en motion om stadsodling. I motionen yrkas det att projektmedel ska avsättas för föreningar i Katrineholms kommun att söka av för delfinansiering till stadsnära ekologisk odling.

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Svar på motion om ambassadörsuppdrag

Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion om ambassadörsuppdrag. Motionärerna tror att kommunen genom sitt föreningsengagemang skulle kunna skapa en ytterligare personell förstärkning till vårt behov av civila resurser inom föreningar, organisationer och skolor.

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Attestreglemente

Reglementet för ekonomiska transaktioner har setts över med anledning av nya förutsättningar i samband med en ny kodplan och ett nytt fakturahanteringssystem.

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till Attestreglemente.

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL (fjärde kvartalet 2012), socialnämnden

Socialnämnden har inkommit med en rapport över gynnande beslut som inte verkställts, för fjärde kvartalet 2012. Av rapporten framgår att det finns 18 beslut att redovisa.

Kommunfullmäktige beslutar lägga redovisningen av ej verkställda beslut från socialnämnden till handlingarna.

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS (fjärde kvartalet 2012), vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med en rapport över gynnande beslut som inte verkställts, för fjärde kvartalet 2012. Av rapporten framgår att det inte finns några beslut att redovisa.

Kommunfullmäktige beslutar lägga redovisningen av ej verkställda beslut från vård- och omsorgsnämnden till handlingarna.

Svar på interpellation om det kan finnas hästkött i kommunens kök

Inger Fredriksson (C) har lämnat in en interpellation i syfte att belysa om den mat som serveras från kommunens kök håller hög kvalitet och är äkta vara. Ordföranden i service- och tekniknämnden, Johan Hartman (M), besvarar interpellationen.

Motion om rätten till institutionsboende

Lars Gunnlev (SD) har lämnat in en motion om att invånare som uppnått 85 års ålder ska erbjudas institutionsboende utan föregående biståndsprövning. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Motion om barnfattigdom

Lotta Back (V) och Tony Rosendahl (V) yrkar i en motion att en utredning ska göras om barnfattigdom i Katrineholms kommun med redovisning av konkreta förslag om hur kommunen kan mildra konsekvenserna av barnfattigdomen. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Motion om hyreshus på landsbygden

Inger Fredriksson (C), Sten Holmgren (C), Anita Karlsson (C) och Ann-Charlotte Olsson (C) yrkar i en motion att i ägardirektiv till Katrineholms Fastighets AB (KFAB) skrivs in att bostadsbolaget ska ha hyreshus i landsbygdens tätorter. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Fråga om en mottagningsskola bara för nyanlända barn från andra länder samt undervisningen inom interkulturella enheten i Katrineholm

Sonia Andersson (SD) har lämnat in en fråga om möjligheten att införa en skola liknande mottagningsskolan Mosaik i Malmö och huruvida eleverna i årskurserna 7-9 på interkulturella enheten i Katrineholm får undervisning i alla grundskolans ämnen. Frågan besvaras av ordföranden i bildningsnämnden, Anneli Hedberg (S).

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*