20 augusti 2014

Kommunfullmäktiges beslut den 18 augusti 2014

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunfullmäktiges sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet. Den som vill kan i efterhand följa debatten på webb-TV (se vänster spalt). Underlagen till besluten finner du under rubriken Kallelser och protokoll.

Övergripande principer för serviceöverenskommelser mellan interna beställare och utförare

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till principer för serviceöverenskommelse mellan beställare och utförare inom den kommunala organisationen. Bakgrunden är en revisionsrapport från mars 2011 som pekar på brister i kommunens hantering av de interna kostnaderna mellan förvaltningarna.  

Kommunfullmäktige beslutar uppdra till nämnderna att införa och följa de övergripande principerna för serviceöverenskommelser mellan beställare och utförare. Vidare uppdras till kommunledningsförvaltningen att göra en utvärdering efter två år.

Årsredovisning och bokslut 2013 för Vårdförbundet

Vårdförbundet Sörmland har inkommit med sin årsredovisning för 2013 tillsammans med revisionsrapporter och revisionsberättelse. Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna. 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Vårdförbundet Sörmlands årsredovisning för 2013 och beviljar ansvarsfrihet för direktionen och dess enskilda ledamöter samt lägger årsredovisningen och revisionsrapporterna till handlingarna.

Internationell strategi, Katrineholms kommuns internationella arbete

En internationell strategi har tagits fram. Strategin tar sikte på Vision 2025 - Läge för liv & lust - och den ska skapa en gemensam plattform och utgöra referensram för Katrineholms kommuns internationella arbete.

Kommunfullmäktige beslutar att anta strategin, som i sammanfattning anger följande två mål:

1. Tillväxt genom samverkan såväl lokalt som internationellt.

2. Integration genom samverkan lokalt och internationellt.

Följande frågor ställs och besvaras under sammanträdet

John-Erik Nyman (FP) frågar bildningsnämndens ordförande Anneli Hedberg (S) om hon tycker att det bedrivs tillräcklig fysisk aktivitet/idrott i skolan i Katrineholms kommun idag samt om svaret är nej - hur kan hon tänka sig att bidra till att så blir fallet.

John-Erik Nyman (FP) frågar bildningsnämndens ordförande Anneli Hedberg (S) om förstelärartjänsterna i Katrineholms kommun och undrar om hon tycker det är tillfredsställande att tjänsterna är tidsbegränsade förordnanden istället för tillsvidaretjänster. Vidare frågar han om hon tycker att tillräcklig tid/resurs avsatts, utöver undervisningstiden, för att förstelärarna ska kunna bidra till att främja kollegialt samarbete och sprida/lyfta fram goda exempel på undervisningsmetoder och därmed öka elevernas måluppfyllelser.

Ewa Callhammar (FP) ställer frågar till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) om nuvarande avtal med anlitad konsult för etableringar och kunder till logistikcentrum har förlängts samt om villkoren är desamma som tidigare eller vilka de eventuellt nya villkoren är.

Anita Karlsson (C) frågar service- och tekniknämndens ordförande Johan Hartman (M) om det är meningen att kommunens badplatser ska vara så otillgängliga som Aspenbadet i Julita och om svaret är nej - när kan kommunen tänkas jämna vägen och genomföra en nödvändig upprustning.

Ewa Callhammar (FP) frågar bildningsnämndens ordförande Anneli Hedberg (S) om hur hon ser på införande av ordningsomdöme i Katrineholms skolor.

Gudrun Lindvall (MP) ställer frågor om flumskolan - finns den? - till bildningsnämndens ordförande Anneli Hedberg (S). Utifrån definitionen av flumskolan som ett pedagogiskt arbetssätt där elever arbetar i grupp med projekt och ofta utan lärare, frågar hon om de kommunala skolorna arbetar med projekt och i så fall i vilken utsträckning samt om det finns lärarlösa lektioner med självstudier i de kommunala skolorna i Katrineholm.

Carl Frick (MP) frågar ordföranden i Katrineholm Vatten och Avfall AB (KVAAB), Johan Hartman (M) om varför bolagets avisering om slamtömning innehåller andra villkor för slanglängd än vad som beslutats av kommunfullmäktige i samband med taxan.

Interpellation som besvaras om Katrineholms Logistikcentrum

Ewa Callhammar (FP) ställer i en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) fem frågor om kostnader, organisation och framtid för Katrineholms Logistikcentrum. I sitt svar redovisar Göran Dahlström (S) att nedlagda kostnader från projektets start 2008 uppgår till 243,3 miljoner kronor. Vidare framhåller han att kommunstyrelsen i planeringsdirektivet för 2015 uppdragit till kommunchefen att redovisa ett förslag till driftsorganisation med redovisning av kostnader till styrelsens sammanträde den 24 september 2014.

Interpellation om kostnaden för att göra om Stortorget

Inger Fredriksson (C) ställer i en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) frågor om kostnader för att göra om Stortorget och där skapa ett "landmärke". Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. Den ska besvaras vid nästa sammanträde.

Ny motion om att göra Katrineholms kommun till en anhörigvänlig arbetsgivare

Inger Fredriksson (C) och Anita Karlsson (C) har lämnat in en motion som syftar till att kommunen ska besluta om att i det personalpolitiska programmet arbeta in frågor om hur kommunen som arbetsgivare kan hjälpa anställda som gör en insats som anhörigvårdare eller som anhörigstödjare. Kommunfullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ny motion om att erbjuda helg- och feriejobb till elever på vård- och omsorgscollege

Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD) har lämnat in en motion om att erbjuda alla elever inom vård- och omsorgsutbildningen en möjlighet till betalt helg- och feriejobb som komplement till arbetsplatsförlagt lärande. Kommunfullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ny motion om investeringar i idrottsanläggningar utanför centralorten

Sten Holmgren (C) har lämnat in en motion om att kommunen omgående ska se över vilka behov av investeringar i idrottsanläggningar som finns utanför centralorten. Han pekar på förhållandet att cirka en tredjedel av kommunens befolkning bor utanför centralorten. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*