17 november 2014

Kommunfullmäktiges beslut den 17 november 2014

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunfullmäktiges sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet. Den som vill kan i efterhand följa debatten på webb-TV (se vänster spalt). Underlagen till besluten finner du under rubriken Kallelser och protokoll.

Övergripande plan med budget 2015 – 2017 KS/2014:423

Mot bakgrund av kommunstyrelsens planeringsdirektiv har kommunstyrelsen och nämnderna lämnat underlag för övergripande plan med budget 2015-2017. Detta har vägts samman mot kommunens ekonomiska förutsättningar och resulterat i ett samlat förslag till övergripande plan med budget 2015-2017 från kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslutar fastställa Övergripande plan med drifts- och investeringsbudgetar för 2015-2017 för Katrineholms kommun enligt upprättat förslag.

Vidare beslutar fullmäktige fastställa skattesatsen till 22,18 kronor per skattekrona.

Kommunfullmäktige fattar även borgensbeslut gällande Katrineholms Fastighets AB, Katrineholms Industrihus AB samt Katrineholm Vatten och Avfall AB. Därutöver uppdras nämnderna att senast i februari 2015 upprätta budget- och planeringsdokument i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om övergripande plan med budget. Slutligen medges nämnderna besluta om omprioriteringar av godkända investeringar understigande en miljon kronor. För investeringsbelopp överstigande en miljon kronor ska kommunstyrelsen höras.

Avräkning mot Katrineholms Fastighet AB i budgetförslaget år 2015 KS/2014:541

I samband med arbetet med kommunens budget 2015, har en finansiell redogörelse tagits fram. Den avser kommunens relationer med Katrineholms Fastighets AB (KFAB), samt Katrineholms Industrihus AB (KIAB).

Kommunfullmäktige beslutar fastställa angiven ram, 182,9 miljoner kronor, som utgångspunkt för KFAB:s hyresbelastning av kommunen år 2015.

Komplettering samt redaktionell ändring i Avgifter inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhet, KFS 4.13. KS/2014:447

Vård- och omsorgsnämnden har lämnat förslag till komplettering samt redaktionell ändring i styrdokumentet Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet, KFS 4.13. Kompletteringen avser avgifter för barn och ungdomar som behöver bo utanför det egna föräldrahemmet.

Kommunfullmäktige antar det redovisade förslaget till ändring i styrdokumentet Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet, KFS 4.13.

Renhållningstaxa för hushållsavfall 2015 KS/2014:513

Katrineholm Vatten och Avfall AB (KVAAB) har lämnat förslag till renhållningstaxa för 2015. Bolagets styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 25 september 2014, i samband med att bolaget beslutade om budget för nästa år, anta ett förslag om ny renhållningstaxa för hushållsavfall och att överlämna det till kommunfullmäktige för slutligt ställningstagande.

Kommunfullmäktige godkänner Katrineholm Vatten och Avfall AB:s förslag till renhållningstaxa och att denna ska gälla från den 1 januari 2015.

Förslag till Översiktsplan 2030, Katrineholms kommun – del staden KS/2014:530

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till Översiktsplan 2030, Katrineholms kommun - del staden. I förslag till översiktsplan – del staden, presenteras bland annat strategier för hur Katrineholms stad ska utvecklas. Planförslaget syftar mot år 2030 med utgångspunkt att Katrineholms kommun då kommer att ha 40 000 invånare.

Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till Översiktsplan 2030, Katrineholms kommun – del staden, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Kommunfullmäktige beslutar därmed att Översiktsplan 2030 – del staden, ersätter Katrineholms översiktsplan antagen 1991 i de delar som berör staden Katrineholm.

Detaljplan för kvarteret Hjorten, fastigheten Hjorten 3 m.fl Katrineholms kommun KS/2014:514

Byggnadsnämnden har överlämnat detaljplan för kvarteret Hjorten, fastigheten Hjorten 3 m fl i Katrineholms kommun till kommunfullmäktige för antagande. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram detaljplanen som syftar till att skapa möjligheter för nya bostäder i form av flerbostadshus i centrala Katrineholm.

Kommunfullmäktige beslutar anta detaljplanen för kvarteret Hjorten, fastigheten Hjorten 3 med flera, Katrineholms kommun.

Översyn av nämndernas reglementen rörande föreningsbidrag KS/2014:369

En översyn har gjorts av nämndernas reglementen gällande föreningsbidrag.

Kommunfullmäktige beslutar anta Övergripande anvisningsdokument för föreningsstöd.

Nytt reglemente för den gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (tidigare gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel -VOHJS) KS/2014:358

Regionförbundet Sörmland har till länets kommuner och landstinget översänt ett förslag till nytt Reglemente för gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård.

Kommunfullmäktige beslutar anta förslaget till nytt reglemente för den gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, under förutsättning att länets övriga kommuner samt landstinget också antar förslaget.

Svar på motion om att erbjuda kommunens äldre invånare gratis broddar KS/2014:47

Carl Frick (MP) och Lilli Marton (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken motionärerna föreslår att kommunen erbjuder sina äldre invånare gratis broddar till vintern 2014/2015.

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen med hänvisning till vård- och omsorgsnämndens yttrande.

Svar på motion om att införa maxtak för barngruppernas storlek i förskolan KS/2014:66

Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion om att införa maxtak för barngruppernas storlek i förskolan.

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen om maxtak för barngruppernas storlek, mot bakgrund av bildningsnämndens yttrande.

Svar på motion om att öppna tio nya förskoleavdelningar 2014 KS/2014:115

Folkpartiet har lämnat en motion om att tio nya förskoleavdelningar behöver öppnas under år 2014.

Kommunfullmäktige beslutar anse motionen om att öppna tio nya förskoleavdelningar 2014 vara besvarad, med hänvisning till kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Svar på motion om en väg in för kommunens medborgare KS/2014:133

Tony Rosendahl (V) och Lotta Back (V) har lämnat en motion om en väg in för kommunens medborgare.

Kommunfullmäktige beslutar anse motionen om en väg in för kommunens medborgare vara besvarad, mot bakgrund av kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Svar på motion om upprättande av trafikutskott i Katrineholm KS/2014:148

Gudrun Lindvall (MP) har lämnat in en motion om upprättandet av ett trafikutskott i Katrineholm.

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen med hänvisning till den politiska beredningen.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*