17 mars 2014

Kommunfullmäktiges beslut den 17 mars 2014

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunfullmäktiges sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet. Den som vill kan i efterhand följa debatten på webb-TV (se vänster spalt).

Svar på motion om riktlinjer för måltidsservering till förtroendevalda och kommunanställda KS/2013:603

Lilli Márton (MP) har lämnat en motion i vilken hon yrkar på att riktlinjer för måltidsservering för förtroendevalda och kommunanställda tas fram i enlighet med redan befintliga riktlinjer gällande övriga måltider i kommunen. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Borgensåtagande IUC KS/2014:92

IUC har kommit med en skrivelse om behovet av ökad borgen från stiftarnas sida. För Katrineholms kommun innebär denna en ökad borgenssumma på 1,8 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige beslutar att Katrineholms kommuns ska ingå ett ökat borgensåtagande gentemot Installatörernas Utbildningscentrum på 1,8 miljoner kronor. Borgensåtagandet sträcker sig till och med den 31 december 2015 och är villkorat av att övriga stiftare för sin del ingår ett borgensåtagande.

Detaljplan för Jägarparken, del av fastigheten Sandbäcken 3:1, Katrineholms kommun KS/2013:520

Samhällsbyggnadsförvaltningen har på uppdrag av byggnadsnämnden upprättat ny detaljplan för Jägarparken, del av fastigheten Sandbäcken 3:1 i Katrineholms kommun. Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter att bygga bostäder inom området som i nuläget är planlagd som park. Jägarparken är belägen på Öster vid Jägargatan, i ett kvarter gränsande till Eriksbergsvägen.

Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Jägarparken, del av fastigheten Sandbäcken 3:1 i Katrineholms kommun.

Sommarjobb 2014 för ungdomar folkbokförda i Katrineholms kommun KS/2014:84

För att bland annat öka anknytningen till arbetsmarknaden för unga, vill majoriteten i Katrineholm göra en extra satsning på sommarjobb till ungdomar som i år är 17 år, d.v.s. födda 1997.

Kommunfullmäktige beslutar att i samband med behandlingen av årsredovisning 2013 ska två miljoner kronor av 2013 års resultat öronmärkas för satsningen på sommarjobb för ungdomar födda år 1997 i Katrineholms kommun. Sedan tidigare finns en miljon kronor avsatt för ändamålet.

Nya motioner

Ewa Callhammar (FP), Lars Levin (FP), Marianne Körling-Ström (FP), Ingegerd Furén (FP), Carina Björk-Andersson (FP) och Agneta Emanuelsson (FP) föreslår i en motion att kommunen ska inrätta ytterligare tio förskoleavdelningar 2014.

Tony Rosendahl (V) och Lotta Back (V) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska besluta inrätta "En väg in för kommunens medborgare" som ett stöd för att underlätta i medborgarnas kontakter.

Gudrun Lindvall (MP) föreslår i en motion att ett trafikutskott bildas efter nästa val för att behandla förändringar och behov som uppstår i kollektivtrafiken.

Kommunfullmäktige beslutar överlämna samtliga motioner till kommunstyrelsen för beredning.

Interpellationer som besvaras

Joha Frondelius (KD) ställer en fråga till vård- och omsorgsnämndens ordförande Monica Johansson (S) om arbetskläder inom nattpatrullen. Av svaret framgår bland annat det krävs en ramökning i nämndens budget för att nämnden ska kunna tillgodose behoven av arbetskläder. Om inte ytterligare medel tillförs så kommer det inte att vara möjligt.

Joha Frondelius (KD) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) om arbetskläder inom nattpatrullen och för övrig personal. Av svaret framgår att det i kommande bokslut för 2013 avses hanteras, varvid majoriteten är beredd att föreslå att sammanlagt 1.350.000 kronor avsätts till arbetskläder.

Ewa Callhammar (FP) ställer i en interpellation till bildningsnämndens ordförande Anneli Hedberg (S) om anställningsförhållanden inom kommunens förskoleverksamhet. Av svaret framgår bland annat skälet till uppsägningar 2012 var att verksamheten hade för många anställda i förhållande till tilldelad budget. Vid tillsättning av tjänster ska fast anställning vara utgångspunkten men att visstidsanställningar tillämpas när brist på formell kompetens saknas.

Gudrun Lindvall (MP) ställer i en interpellation frågor till bildningsnämndens ordförande Anneli Hedberg (S) om modersmålsundervisningen. Av svaret framgår bland annat att andelen deltagande elever i undervisningen har minskat bland de som är berättigade att delta. Det har sjunkit från cirka 70 % till cirka 40 %. Eftersom svenska språket är nyckeln till goda resultat i skolan är också modersmålet nyckeln till det svenska språket. Bildningsnämnden ansöker om medel för att kunna utöka modersmålsundervisningen, tillägger Anneli Hedberg (S).

Fråga om önskekost till äldre

Gudrun Lindvall (MP) medges ställa en fråga till vård- och omsorgsnämndens ordförande Monica Johansson (S) om hon kommer att se till att äldre som får leverans av matlådor kommer att få information om möjligheten att välja den mat man vill ha. Monica Johansson (S) besvarar frågan.

Interpellation om matlådor

Lilli Márton (MP) har lämnat in en interpellation med frågor till vård- och omsorgsnämndens ordförande Monica Johansson (S) och till service- och tekniknämndens ordförande Johan Hartman (M) om distribution av matlådor och samverkan mellan Katrineholms och Vingåkers kommuner. Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas. Den besvaras vid nästa sammanträde.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*