17 juni 2013

Kommunfullmäktiges beslut den 17 juni 2013

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunfullmäktiges sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet. Den som vill kan i efterhand följa debatten på webb-TV (se vänster spalt).

Valärenden

På egen begäran entledigas Benjamin Axelsson (MP) från den 1 september 2013 från uppdragen som ersättare i kommunstyrelsen samt service- och tekniknämnden.

Svar på motion om att bygga multihus ”Bertil-bo” med förskola, skola och äldreboende KS/2012:611

Inger Fredriksson (C) har inkommit med en motion med yrkande på att samhällsbyggnadsförvaltningen ska arbeta vidare med idén om ett multihus med förskola, skola, matsal, gymnastiksal/gym, slöjd- och hobbylokaler samt bostäder för äldre. Motionären kallar detta för ”Bertil-bo”.

Kommunfullmäktige beslutar anse motionen vara besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse.

Svar på motion om jämställd snöröjning KS/2013:16

Lilli Márton (MP) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige om att Katrineholms kommun ser över och utreder sin prioritering gällande snöröjning och utgår från jämställdhetsperspektivet, barnperspektivet och miljöperspektivet enligt beskrivningen i motionen. Vidare föreslås att ett nytt förslag tas fram utifrån beskrivna prioriteringar.

Av service- och tekniknämndens yttrande framgår att i Katrineholm har gång- och cykelvägar högsta prioritet liksom bussgator. Varje år görs en vinterväghållningsplan då också aspekterna tillgänglighet och jämställdhet ingår. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till service- och tekniknämndens yttrande.

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS (första kvartalet 2013), vård- och omsorgsnämnden KS/2013:212

Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med en rapport över gynnande beslut som inte verkställts, för första kvartalet 2013. Av rapporten framgår att det inte finns några beslut att redovisa.

Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen av ej verkställda beslut från vård- och omsorgsnämnden till handlingarna

Årsredovisning 2012 för Regionförbundet Sörmland KS/2013:196

Regionförbundet Sörmland har lämnat in en årsredovisning för 2012.

Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen och att bevilja ansvarsfrihet för direktionen.

Årsredovisning 2012 med revisionsberättelse för Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) KS/2013:178

Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) har inkommit med en årsredovisning för 2012. Årsredovisningen innehåller, utöver ekonomisk redovisning, också en beskrivning av organisationen samt uppföljning av ägaruppdraget och direktionens vilja. Redovisningen visar på ett årsresultat för 2012 på 255 000 kronor över budget.

Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen och bevilja ansvarsfrihet för direktionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst och de enskilda ledamöterna.

Årsredovisning 2012 för Katrineholm Vatten och Avfall AB med Sörmland Vatten AB KS/2013:174

Katrineholm Vatten och Avfall AB och Sörmland Vatten och Avfall AB har inkommit med sina årsredovisningar för 2012, tillsammans med granskningsrapporter från revisorerna.

Kommunfullmäktige lägger årsredovisningarna och revisionsrapporterna för de båda bolagen till handlingarna.

Årsredovisning 2012 för Katrineholms Tekniska College AB KS/2013:181

Katrineholms Tekniska College AB har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för 2012. Bolaget har som ändamål att utgöra ett kompetenscentra för naturvetenskap och industriteknik.

Kommunfullmäktige lägger bolagets årsredovisning och revisionsrapport till handlingarna.

Årsredovisning 2012 för Samordningsförbundet RAR i Sörmland KS/2013:237

Samordningsförbundet RAR i Sörmland har inkommit med sin årsredovisning för 2012, tillsammans med revisionsberättelse. För 2012 redovisar förbundet ett överskott på 346 000 kronor.

Kommunfullmäktige beslutar bevilja ansvarsfrihet för Samordningsförbundet RAR Sörmlands styrelse och de enskilda förtroendevalda; Vidare uppdra åt kommunens styrelserepresentant att verka för att mål och riktlinjer för förbundets verksamhet utvecklas och tydliggörs samt i övrigt lägga årsredovisningen till handlingarna.

Revidering av regler och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet KS/2013:206

Bildningsnämnden fick den 19 november 2012 i uppdrag av kommunfullmäktige att genomföra en översyn av taxor och avgifter inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige med förslag till eventuella justeringar senast i juni 2013.

Kommunfullmäktige beslutar godkänna bildningsnämndens upprättade förslag till avgifter inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet och att dessa ska gälla från den 1 augusti 2013.

Ändring i bolagsordningen för Logistikposition Katrineholm AB KS/2013:144

Kommunfullmäktige godkänner följande ändringar i bolagsordningen för Logistikposition Katrineholm AB

§ 6, Hembudsförbehåll (tillägg)

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

§ 10, Styrelsens beslutsförhet (ändring)

Styrelsen är beslutsför om mer än minst hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande, förutsatt att samtliga aktieägare därmed är företrädda genom av dem nominerade styrelseledamöter.

Svar på interpellation om personalförstärkningar inom förskolan

Bildningsnämndens ordförande Anneli Hedberg (S) besvarar en interpellation från Ewa Callhammar (FP) om personalförstärkningar och personaltätheten inom förskolan.

Ny interpellation om åtgärder med anledning av förändringar i socialtjänstlagen

Ewa Callhammar (FP) har lämnat in en ny interpellation till socialnämndens ordförande med anledning av förändringar i socialtjänstlagen. Hon vill veta vilka åtgärder som planeras i Katrineholm.

Fråga om tågstopp

Gudrun Lindvall (MP) har lämnat in en fråga till kommunstyrelsens ordförande om vilka åtgärder som planeras från kommunens sida för att undvika försämrad regionaltågstrafik som befaras till följd av Trafikverkets kommande förslag. Kommunfullmäktige godkänner att frågan får ställas. Därefter besvaras den av Göran Dahlström (S).

Interpellation som inte får ställas

Gudrun Lindvall (MP) har lämnat in en interpellation om Biltemas skylt. Kommunfullmäktiges ordförande upplyser om den begränsning som kommunallagen anger om att interpellationer inte får avse myndighetsutövning mot enskild. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen inte får ställas.

Fråga om ersättning för sociala merkostnader

Tony Rosendahl (V) har lämnat in en fråga till kommunstyrelsens ordförande om avtal med Katrineholms Fastighets AB för sociala merkostnader nu har undertecknats. Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Därefter besvaras den av Göran Dahlström (S).

Fråga om tågstopp

Tony Rosendahl (V) har lämnat in en fråga till kommunstyrelsens ordförande om hur kommunen kommer att agera för att samla politisk enighet i frågan om tågstopp för att inte drabbas av indragna tågförbindelser.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*