17 september 2013

Kommunfullmäktiges beslut den 16 september 2013

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunfullmäktiges sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet. Den som vill kan i efterhand följa debatten på webb-TV (se vänster spalt).

Valärenden

Kommunfullmäktige väljer

Thomas Nyvell (MP) som ny ersättare i kommunstyrelsen

Ylva G Karlsson (MP) som ny ersättare i service- och tekniknämnden

Stefan Gustavsson (FP) som ny ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden efter Mårten Grothérus (FP), som avsagt sig uppdraget

Inger Hult (FP) som ny ersättare i bildningsnämnden efter Mårten Grothérus (FP), som avsagt sig även det uppdraget.

Revidering av Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun

Kommunledningsförvaltningen fick i december 2012 i uppdrag av kommunstyrelsen att revidera Informationssäkerhetspolicyn för Katrineholms kommun, Informationssäkerhetsinstruktion för användare och Informationssäkerhetsinstruktion för förvaltning.

Kommunfullmäktige beslutar godkänna revideringen av Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun. 

Delårsrapport från Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Enligt förbundsordningen ska direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet avlämna delårsrapport över verksamheten till medlemmarna minst en gång per år. Med anledning av detta har en delårsrapport för perioden januari till mars 2013 överlämnats till medlemskommunerna.

Kommunfullmäktige beslutar lägga delårsrapporten från Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet till handlingarna.

Budget 2014 med flerårsplan 2015-2016 och verksamhetsplan 2014 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet beslutade den 15 maj 2013 att fastställa 2014 års budget med flerårsplan för 2015-2016 avseende gemensamma kostnader kopplade till fördelningsmodellen, samt storleken på medlemmarnas bidrag till dessa.

Kommunfullmäktige lägger budget med flerårsplan och verksamhetsplan till handlingarna.

Avsättning av medel till resultatutjämningsreserven

Kommunfullmäktige beslutade den 20 maj 2013, § 94, anta anvisningsdokumentet Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt att införa en resultatutjämningsreserv, i enlighet med riktlinjerna för god ekonomisk hushållning.

Kommunfullmäktige beslutar att 17 miljoner kronor ska avsättas från 2012 års resultat till resultatutjämningsreserven.

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL (första kvartalet 2013), socialnämnden

Socialnämnden har lämnat in en rapport över beviljade beslut som inte verkställts, för första kvartalet 2013. Av rapporten framgår att det finns 21 stycken beslut att redovisa.

Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen av ej verkställda gynnande beslut från socialnämnden till handlingarna.

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS (andra kvartalet 2013), vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med en rapport över beviljade beslut som inte verkställts, för andra kvartalet 2013. Av rapporten framgår att det inte finns några beslut att redovisa.

Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen av ej verkställda gynnande beslut från vård- och omsorgsnämnden till handlingarna.

Svar på motion om rätten till institutionsboende 

Lars Gunnlev (SD) har lämnat in en motion med förslag om att kommuninvånare som har uppnått 85 års ålder ska erbjudas institutionsboende utan föregående biståndsprövning.

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen mot bakgrund av vård- och omsorgsnämndens yttrande.

Interpellationer som besvaras 

Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) besvarar en interpellation från Ewa Callhammar (FP), Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius (KD), Gudrun Lindvall (MP) och Lotta Back (V) om rapporten Katrineholm 2030 - ett underlag för samhällsplanering på längre sikt.

Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) besvarar en interpellation från Ewa Callhammar (FP) om kommunens kostnader för logistikområdet.

Socialnämndens ordförande Pat Werner (S) besvarar en interpellation från Ewa Callhammar (FP) om dels rapporteringen av icke verkställda gynnande beslut, dels skälen till bristande verkställighet av fattade beslut.

Bildningsnämndens ordförande Anneli Hedberg (S) besvarar en interpellation från Ewa Callhammar (FP) om personalminskningar inom förskolan åren 2011 och 2012.

Nya interpellationer 

Lilli Marton (MP) får ställa en fråga till service- och tekniknämndens ordförande om portionskostnaden uppdelad på olika verksamheter.

Lotta Back (V) får ställa en fråga till service- och tekniknämndens ordförande om utemiljön på norr i Katrineholm och om det kommer att finnas bänkar att sitta på under vinterhalvåret.

Lotta Back (V) får ställa en fråga till kommunstyrelsens ordförande om hur man som medborgare ska göra med frågor och förslag som inte besvaras.

Lotta Back (V) får ställa en fråga till socialnämndens ordförande om eftervården eller uppföljningen av personer som behandlats på behandlingshem för missbruk.

Tony Rosendahl (V) får ställa en fråga till kommunstyrelsens ordförande om uthyrning av lägenheter i KFAB:s regi.

Lars Gunnlev (SD) medges inte ställa en interpellation om gängkriminalitet i Katrineholm.

Ny fråga

Lotta Back (V) får ställa en fråga till service- och tekniknämndens ordförande om det skulle vara möjligt att ha en dricksvattenfontän någonstans centralt i Katrineholm. Under överläggningen besvarar Johan Hartman (M) frågan.

Ny motion om läxhjälp

Lotta Back (V) och Tony Rosendahl (V) har lämnat in en motion om att bildningsnämnden ska få i uppdrag att ta fram en plan för att erbjuda läxhjälp till elever under ledning av utbildade pedagoger. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*