16 juni 2014

Kommunfullmäktiges beslut den 16 juni 2014

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunfullmäktiges sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet. Den som vill kan i efterhand följa debatten på webb-TV (se vänster spalt). Underlagen till besluten finner du under rubriken Kallelser och protokoll

Ändrad sammanträdesdag för kommunfullmäktige KS/2014:264

Till följd av ändring i kommunallagen ska den nyvalda kommunfullmäktige tillträda den 15 oktober 2014. Kommunfullmäktiges presidium föreslår att septembersammanträdet flyttas från den 15 till den 29 september 2014.

Kommunfullmäktige beslutar att med ändring av tidigare beslut ska kommunfullmäktiges sammanträde i september äga rum måndagen den 29 september 2014.

Ändringar i färdtjänsttaxan KS/2014:227

Vård- och omsorgsnämnden har vänt sig till kommunstyrelsen med förslag om ändring av färdtjänsttaxan.

Kommunfullmäktige fastställer redovisat förslag till ändrad färdtjänsttaxa, som kommer att gälla från och med den 1 juli 2014.

Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2014-2016 KS/2013:606

Kultur- och turismnämnden har redovisat ett förslag till biblioteksplan för perioden 2014-2016. Enligt bibliotekslagen ska kommunerna ha en plan för sin biblioteksverksamhet. Planen syftar till att utveckla biblioteksverksamheten i kommunerna. Den nuvarande biblioteksplanen antogs 2007 och reviderades 2009.

Kommunfullmäktige antar kultur- och turismnämndens förslag till biblioteksplan för perioden 2014-2016.

Trafikplan 2017 – samverkansavtal om utveckling av regionaltrafik i östra Sverige KS/2014:276

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet tecknande i december 2013 en överenskommelse om utvecklingen av den regionala tågtrafiken i Östra Sverige med fem andra kollektivtrafikmyndigheter.

Kommunfullmäktige beslutar godkänna att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet tecknar samverkansavtal med fem andra kollektivtrafikmyndigheter och medger att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet får ingå borgen för anskaffning av tågfordon.

Årsredovisning 2013 – Samordningsförbundet RAR KS/2014:243

Samordningsförbundet RAR i Sörmland har lämnat sin årsredovisning för 2013 samt revisionsberättelse.

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Samordningsförbundet RAR Sörmlands styrelse och de enskilda förtroendevalda samt lägger årsredovisningen till handlingarna.

Fastställande av 2015 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland KS/2014:244

Samordningsförbundet RAR har redovisat en budget för 2015 och anhåller att kommunfullmäktige ska fastställa budgeten.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förbundets budget för 2015

Årsredovisning 2013 för Regionförbundet Sörmland KS/2014:250

Regionförbundet Sörmlands revisorer har granskat regionförbundets verksamhet och bokslut för 2013.

Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisning 2013 för Regionförbundet Sörmland samt beviljar regionstyrelsen ansvarsfrihet.

Årsredovisning 2013 för Sörmland Vatten och Avfall AB samt Katrineholm Vatten och Avfall AB KS/2014:197

Katrineholm Vatten och Avfall AB (KVVAB) och Sörmland Vatten och Avfall AB (SVAAB) har rapporterat sina årsredovisningar för 2013.

Kommunfullmäktige lägger årsredovisningarna för de båda bolagen till handlingarna.

Årsredovisning 2013 för Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB KS/2014:224

Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB har redovisat sina årsredovisningar för 2013.

Kommunfullmäktige lägger årsredovisningarna för de båda bolagen till handlingarna.

Detaljplan för kvarteret Hästen 7 m.fl., Katrineholm

Byggnadsnämnden har överlämnat ett förslag till detaljplan för att möjliggöra byggande av flerbostadshus i upp till åtta våningar i det centralt belägna kvarteret Hästen 7 i Katrineholm. I kvarteret finns obebyggd mark för bostadsändamål.

Kommunfullmäktige beslutar anta detaljplanen.

Svar på interpellationer

Lars Levins (FP) interpellation om nedskräpning i den sköna Lustgården besvaras av kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S).

Joha Frondelius (KD) har lämnat in en interpellation om genomförande av RFSL:s hbt-utbildning. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. Därefter besvaras interpellationen av kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S).

Nya motioner

Folkpartiets samtliga ledamöter har lämnat in en motion om att starta fritidsgård i centrala Katrineholm, gärna i Safirenhuset.

Gudrun Lindvall (MP) och Carl Frick (MP) har lämnat in en motion om att enbart servera ekologisk frukt inom den kommunala barnomsorgen och skolan.

Gudrun Lindvall (MP) och Carl Frick (MP) har lämnat in en motion om garanterat äldreboende efter viss ålder.

Kommunfullmäktige beslutar överlämna samtliga motioner till kommunstyrelsen för beredning.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*