15 april 2013

Bildningsnämndens beslut i korthet den 9 april 2013

Detta är en sammanfattning av några beslut som togs på bildningsnämndens senaste sammanträde. Du kan läsa besluten i sin helhet i protokollet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet. Läs mer om ärendena i sammanträdeshandlingarna via ingången Kallelser och protokoll i vänstermenyn.

Ändrade regler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Maxtiden för barn till arbetslösa och föräldralediga för annat syskon utökas till tjugo timmar per vecka mot nuvarande femton. De tjugo timmarna förläggs fritt under veckan mellan klockan 8.30 och 14.00. Lunch ingår.

Förändringen görs för att tillmötesgå föräldrars synpunkter på att tre timmar per dag inte är tillräckligt och för att ytterligare kunna tillgodose barns behov av omsorg, utveckling och lärande. Förändringen innebär att tillgängligheten till förskola för barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga för annat barn kommer att öka.

För de barn som omfattas av den avgiftsfria förskolan och vill fortsätta med 15 timmar gäller tiden 8.30-11.30. Om man vill ha mer tid utöver de femton timmar, så görs en reducering av avgiften motsvarande 15 timmar per vecka.

Gällande taxan, införs nu endast en avgiftsnivå oavsett vistelsetid. En förenkling av inlämnande av inkomstuppgift föreslås också. Det innebär att maxtaxa gäller om hushållets sammanlagda avgiftsgrundande inkomst uppgår till 42 000 kronor per månad. Om hushållets inkomst är lägre, ska en inkomstuppgift skickas in.

Beslut om taxan kommer tas i kommunfullmäktige senare under våren.

Ändringarna gäller från och med den 1 augusti 2013.

Avstängning av elev

Bildningsnämnden beslutade att under två veckor stänga av en elev från utbildningen, i enlighet med skollagens kapitel 5, Trygghet och studiero. Anledningen är att eleven vid upprepade tillfällen kränkt andra elever.

Yttranden

Ökad valmöjlighet av kost

Bildningsnämnden besvarade en motion om ökad valmöjlighet av kost, ställd av miljöpartiet. I yttrandet från bildningsförvaltningen i samråd med service- och teknikförvaltningen, framgår bland annat att en utökning av valmöjligheter av kost kräver ökade ekonomiska resurser och blir en budgetfråga för service- och teknikförvaltningen.

Remiss Ansökan från Kjesäters ideella förening

Kjesäters ideella förening har ansökt om att få starta en fristående gymnasiekola i Vingåkers kommun från och med läsåret 2014-2015.

Bildningsnämnden godkände yttrandet från bildningsförvaltningen, som bland annat anger att det blir stora negativa konsekvenser för Katrineholms gymnasieskolor om Skolinspektionen godkänner ansökan. En orsak är att flertalet program som avses i ansökan redan finns i Katrineholm och att en elevminskning pågår, vilket redan utgör en svårighet för Katrineholms del. En annan orsak är att en ökad konkurrens från närområdets gymnasieskolor redan är påtagligt och kommer att påverkas än mer av en etablering i Vingåker.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*