3 juni 2014

Bildningsnämndens beslut den 3 juni 2014

Det här är en sammanfattning av Bildningsnämndens senaste möte. Cirka en vecka efter mötet publiceras protokollet i sin helhet under Politik/Kallelser och protokoll/Bildningsnämnden. Vill du läsa mer om respektive ärende hittar du handlingarna under Politik/Kallelser och protokoll/Bildningsnämnden/Kallelser och protokoll på sidan Sammanträde den 3 juni 2014 bildningsnämnden.

Ekonomisk uppföljning april 2014 

Till och med april månad finns följande avvikelser inom de olika samordningsområdena:

 • Gymnasieskolorna: +559 tkr, prognos för året är -400-500 tkr.
 • Årskurs 7-9: -652 tkr, prognos för året är - 2,3 Mnkr.
 • Syd, Nord, Öst oc h Väst: +3 673 tkr, prognos i dagsläget är -650 tkr.
 • Kulturskolan, elevhälsan och interkulturella enheten: -694 tkr, prognos för året är +/-0.

Bildningsförvaltningens mål vid årets slut är ett sammantaget resultat på +/- 0

Bildningsnämnden godkänner månadsrapporten för april 2014.

Omfördelning av investeringsmedel för iPads till Katrineholms alla förskoleklasser 

Utvärderingen bland alla Katrineholms förskoleavdelningar visar att iPaden har bidragit till att flickor och pojkars:

• digitala kompetens ökat

• nyfikenhet (lustfyllt lärande) väckts

• språk utvecklats

• kommunikation utvecklats

• förmåga att samarbeta utvecklats.

Bildningsförvaltningen föreslår att 100 tkr omfördelas så att förvaltningen kan köpa in en iPad per förskoleklass.

Bildningsnämnden beslutar i enlighet med bildningsförvaltningens förslag.

Reviderat bidragsbelopp 2014 för förskolor, grundskolor och fritidshem drivna i extern regi samt interkommunal ersättning för elev i grundsärskola

Eftersom budgetramarna för 2014 år nu är justerade, har Bildningsförvaltningen räknat om bidragsbeloppen för förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasium drivna i extern regi samtden interkommunala ersättningen för grundsärskolan

Bildningsnämnden beslutar att godkänna de reviderade bidragsbeloppen och den interkommunala ersättningen.

Förslag till utdelning från Ingenjörsförbundet Katrineholms Tekniska skolas minnesfond  

Katrineholms Tekniska Colleges har ansökt om att få ta del av 60 tKr ur "Ingenjörsförbundets Katrineholms Tekniska Skolas Minnesfond. Medlen ska enligt ansökan gå till studieresor inom de fem olika gymnasieprogrammen under läsåret 2014/2015.

Bildningsnämnden beslutar att bevilja Katrineholms Tekniska Colleges ansökan.

Verksamhetschef för elevhälsans medicinska del

Bildningsförvaltningens förslag är att utse Leif Ranemo, enhetschef för Elevhälsan, även till verksamhetschef för Elevhälsans medicinska del från och med läsåret 2014/2015.

Bildningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Yttrande över motion om giftfri vardag för våra barn

Centerpertiet har lämnat in en motion om giftfri vardag för våra barn.

Bildningsförvaltningen anser att ambitionerna i motionen är viktig. Redan idag köper förvaltningen in nya leksaker och möbler enligt kommunens upphandlingsavtal. Chefer och personal följer rekommendationer och krav som ställs från olika myndigheter. Det pågår också ett arbete med att se över städfrekvensen inom förskolan.

Förvaltningen ställer sig positiv till motionens förslag att inventera – och därefter följa upp med en miljösanering.

Återremiss: Ansökan dispens förskolechef

Föräldrakooperativet Lyckebobarnens ordinarie förskolechefen planerar att vara föräldraledig i 6 månader och kooperativet sökte i april om dispens från kravet om att den vikarierande förskolechefen ska vara utbildad förskollärare. På majsammanträdet beslutade bildningsnämnden att återremittera ärendet till juni för att ge kooperativet ytterligare chans och tid att rekrytera en förskollärare.

Bildningsnämnden beviljar föräldrakooperativet Lyckebobarnens förnyande ansökan om dispens från kravet på att förskolechefen ska vara utbildad förskollärare. Dispensen gäller tom 2014-12-31.

Uppvaktning av elever
  

KTC Guld Yrkes-SM i Umeå, IT-nätverk / systemadministration:

 • Adrian Flodell
 • 

Lindengymnasiet Guld Yrkes-SM i Umeå, VVS och fastighet:

 • Johan Skagerström (examen våren 2013)
 • 

Nyhemsskolan Kängurutävlingen i matematik, Eskilstuna:

 • Martin Andersson 9A
 • Ehilas Gonzalez Johansson 9B
 • Linnea Svalin 7B
 • Moa Knutas 6B
 • Maja Henemo 6B

Södra skolan Pythagoras Quest, lagtävling i matematik:

 • Alwa Lindqvist (kunde ej deltaga)
 • Oliwer Carpman
 • Wilfred Martinsson

 

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*