6 maj 2014

Bildningsnämndens beslut den 6 maj 2014

Det här är en sammanfattning av Bildningsnämndens senaste möte. Cirka en vecka efter mötet publiceras protokollet i sin helhet under Politik/Kallelser och protokoll/Bildningsnämnden.

Vill du läsa mer om respektive ärende hittar du handlingarna under Politik/Kallelser och protokoll/Bildningsnämnden/Kallelser och protokoll på sidan Sammanträde den 6 maj 2014 bildningsnämnden.

Ekonomisk uppföljning mars 2014 

Till och med mars månad finns följande avvikelser inom de olika samordningsområdena:

  • Gymnasieskolorna: +954 tkr. Prognos 2014: +/- 0 tkr.
  • Årskurs 7-9: -652 tkr. Prognos 2014: -2,5 Mkr (Söder).
  • Syd, Nord, Öst och Väst: +1 698 tkr. Prognos 2014: -650 tkr.
  • Kulturskolan, elevhälsan och interkulturella enheten: -924 tkr. Prognos 2014: +/-0kr.

Bildningsnämnden godkänner månadsrapporten för mars 2014.

Yttrande: Övergripande principer för serviceöverenskommelser mellan beställare och utförare

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till principer för serviceöverenskommelser mellan förvaltningar. Bildningsförvaltningen har deltagit i referensgruppen och har kontinuerligt kunnat lyfta fram synpunkter. I överenskommelsen ska bland annat syfte/mål, avtalstid, förvaltningarnas respektive ansvar, specifikation av tjänster och fakturering framgå.

Bildningsnämnden instämmer i yttrandet och överlämnar det till kommunledningsförvaltningen.

Ansökan dispens förskolechef 

Föräldrakooperativet Lyckebobarnen har begärt dispens från kravet att förskolechefen ska vara utbildad förskollärare. Anledningen är den nuvarande förskolechefens kommande föräldraledighet.

Carina Björk Andersson (Fp) yrkar på återremiss till nämndsammanträdet den 3 juni 2014. Till dess bör förskolan hitta en förskolechef med utbildning. Ordförande Anneli Hedberg bifaller till yrkandet.

Bildningsnämnden beslutar i enlighet med Carina Björk Anderssons förslag.

Delegationsförslag  

Bildningsnämnden beslutar att delegera ett avstängningsbeslut, gällande en elev på en av gymnasieskolorna, till ordförande Anneli Hedberg.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*