16 december 2014

Bildningsnämndens beslut den 16 december 2014

Det här är en sammanfattning av Bildningsnämndens senaste möte. Cirka en vecka efter mötet publiceras protokollet i sin helhet under Politik/Kallelser och protokoll/Bildningsnämnden. Vill du läsa mer om respektive ärende hittar du handlingarna under Politik/Kallelser och protokoll/Bildningsnämnden/Kallelser och protokoll på sidan Sammanträde den 16 december 2014 bildningsnämnden.

Ekonomisk uppföljning med statistik

Bildningsnämndens prognos vid årets slut visar på ett resultat på+2 650 tkr. Det prognostiserade resultatet är kopplat till den buffert som bildningsförvaltningen avsatt för 2014 och som inte beräknas utnyttjas fullt ut.

Förskola
Den samlade prognosen för förskolan är +4 600 tkr.

Under perioden januari till september har antalet barn i förskolan (inkl. pedagogisk omsorg) ökat med 16 barn och uppgår nu till totalt 1 586 barn. Jämfört med samma månad förra året är antalet barn 57 fler i år.

Förskoleklass – år 6 och Samordningsområde år 7-9
Den samlade prognosen för F-6, inklusive fritidshem, är -1 950 tkr och prognosen för år 7-9 är           -1 350 tkr.

Antalet elever i grundskola inkl. förskoleklass har ökat med 117 elever sedan årets början och uppgår nu till 3 930 elever. Jämfört med samma månad förra året är antalet barn i grundskola, inkl. förskoleklass 154 fler i år. Antalet barn i fritidshem har ökat med 80 barn sedan årets början och uppgår nu till 1 406 barn. Jämfört med samma månad förra året har antalet barn ökat med 56.

Samordningsområde gymnasieskola
Prognosen för året är -450 tkr.

Antalet elever i gymnasieskola har minskat med 28 elever sedan årets början och uppgår nu till 1 516 elever. Jämfört med samma månad förra året har antalet elever minskat med 39.

Gemensamma verksamheter
Prognosen för året är -800 tkr.

Förvaltningscentralt
Prognosen för året är + 2 400 tkr.

Nämnd
Prognosen för året är +200 tkr.

Begäran om fortsatt användande av extra medel för särskilda satsningar inom skolan

I maj 2013 beslutade kommunstyrelsen att avsätta medel för extra satsningar inom skolan. Målet var att öka andelen behöriga till gymnasieskolan. Bildningsförvaltningen vill att 600 tkr av de 3 miljonerna, ska nyttjas till riktade satsningar på tekniska hjälpmedel.

Bildningsnämnden beslutar att, föreslå kommunstyrelsen besluta, att återstående 600 tkr av extra medel för särskilda satsningar inom skolan får nyttjas till riktade satsningar på tekniska hjälpmedel.

Fördelning av internbudget 2015

Driftbudgetramen för bildningsnämnden för 2015 är av kommunfullmäktige fastställd till 741 364 tkr. Investeringsramen för 2015 uppgår till 13 795 tkr.

Förslag till fördelning av intern investeringsbudget för 2015 kommer att presenteras till bildningsnämnden i februari 2015.

Sammanfattande förändringar i driftbudgeten

 • Engångsbeloppet på 10 mnkr som tillfördes förskolan 2014 uteblir 2015
 • Ökat fokus på studie- och yrkesvägledning har skett genom att alla studie- och yrkesvägledare samlats under en rektor med ett tydligt fokus på 1-19 år. Förstärkning med ytterligare en studie- och yrkesvägledartjänst införs under 2015
 • 1 mnkr avsätts ur för satsningar på förskolelyft och lärarlyftet utöver det statliga bidraget.
 • En buffert motsvarande 2 mnkr avsätts centralt
 • Förstärkning av elevhälsan för att bibehålla samma organisation trots borttaget statsbidrag
 • Förstärkning av ledningsresurser
 • Modersmål och studiehandledning tillförs ytterligare medel med anledning av det ökade barn/elevantalet
 • Budgeten för tilläggsbelopp till för- och grundskola utökas med anledning av det ökade barn/elevantalet
 • Tilläggsbelopp kommer att införas på gymnasieskolan hösten 2015
 • Utökad tilldelning per elev för Programinriktat individuellt val samt Yrkesintroduktion på gymnasieskolan, vilket finansieras genom minskad programpeng på samtliga program.
 • Löneuppräkning har gjorts för samtliga verksamheter i barn/elev-pengen.

Bildningsnämnden beslutar att fastställa nämndens plan med budget 2015 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2014-11-17 §14 och att fastställa den däri angivna driftbudgetramen för 2015.

Bidragsbelopp 2015 för förskolor, grundskolor, fritidshem och gymnasieskolor som bedrivs i extern regi

Bildningsförvaltningen har i samband med upprättande av internbudget 2015 fastställt en skolpeng per barn/elev samt en programkostnad per gymnasieelev för respektive enhet inom Katrineholms skolor och gymnasieskolor.

Grundförutsättningarna för beräkning av bidragsbeloppet utgår från likabehandlings-principen, det vill säga bidrag till extern utövare ska utgå från samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning till den egna verksamheten.

Bildningsnämnden beslutar att fastställa bidragsbelopp för förskolor, grundskolor, fritidshem och gymnasieskolor som bedrivs i extern regi.

Revidering av tillämpningsregler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Katrineholms kommun

Nuvarande formulering i broschyren gällande överflyttning till annan förskola behöver förtydligas. Ansökan om överflyttning ska föregås av samtal med ansvarig förskolechef samt skriftlig överenskommelse mellan båda parter.

Bildningsförvaltningen föreslår förändrad prioriteringsordning vid placering av barn i förskolan.

Bildningsnämnden beslutar att godkänna föreslagna förändringar samt att dessa gäller från och med 2015-01-01.

Samverkansavtal för gymnasieskolan 2015

Katrineholms kommun har ingått i ett samverkansavtal för gymnasieskolan med kommunerna Norrköping, Finspång, Nyköping, Oxelösund och Vingåker. Syftet med avtalet är en gemensam strävan att genom utökad samverkan erbjuda elever i regionen ett efterfrågeanpassat utbildningsutbud med hög kvalitet. Avtalet har reviderats inför 2015.

Bildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom bildningsförvaltningens yttrande och överlämna till kommunstyrelsen.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*