4 november 2014

Bildningsnämndens beslut den 4 november 2014

Det här är en sammanfattning av Bildningsnämndens senaste möte. Cirka en vecka efter mötet publiceras protokollet i sin helhet under Politik/Kallelser och protokoll/Bildningsnämnden. Vill du läsa mer om respektive ärende hittar du handlingarna under Politik/Kallelser och protokoll/Bildningsnämnden/Kallelser och protokoll på sidan Sammanträde den 4 november 2014 bildningsnämnden.

Utdelning av kvalitetspriset 2014

Årets kvalitetspris tilldelades Stavstugans förskola med motiveringen:

”Stavstugans förskolas två arbetslag Myran och Nyckelpigan tilldelas 2014 års kvalitetspris för sitt långsiktiga arbete med barns språkutveckling i ett helhetsperspektiv. Detta arbete startade redan 1999 och utgår från ett miljötänkande där naturen och den egna trädgården intar en central roll. Det konkreta arbetssättet, där alla sinnen stimuleras, möjliggör för alla barn, oavsett språklig nivå, att omfattas av läroplanens mål. Föräldrarna engageras genom gemensamma aktiviteter som utgår från den mat förskolans barn varit med om att producera. Genom sitt fokuserade arbete når man fullt ut Läroplanens mål. Det konkreta arbetssättet har gynnat alla barns språkutveckling. Föräldraengagemanget är starkt och genom arbetssättet ökar integrationen mellan såväl barn som vuxna.”

Priset mottogs av Lena Brohede, förskolechef, och förskollärarna Gunilla Thunström, Lena Nymark och Sylvia Clason.

Ekonomisk uppföljning med statistik

Bildningsnämndens prognos vid årets slut visar på ett resultat på+1 200 tkr. Det prognostiserade resultatet är kopplat till den buffert som bildningsförvaltningen avsatt för 2014 och som inte beräknas utnyttjas fullt ut.

Förskola
Den samlade prognosen för förskolan är +5 100 tkr.

Under perioden januari till september har antalet barn i förskolan (inkl. pedagogisk omsorg) minskat med 60 barn och uppgår nu till totalt 1 510 barn. Jämfört med september förra året är antalet barn 56 fler i år. Nyttjandegraden inom förskolan var i september 72%. Variation finns mellan tätorten (72,9%) och landsbygden (69,1%).

Förskoleklass – år 6 och Samordningsområde år 7-9
Den samlade prognosen för F-6, inklusive fritidshem, är -2 500 tkr och prognosen för år 7-9 är -2 000 tkr.

Antalet elever i grundskola inkl. förskoleklass har ökat med 72 elever sedan årets början och uppgår nu till 3 885 elever. Jämfört med september förra året är antalet barn i grundskola, inkl. förskoleklass 114 fler i år. Antalet barn i fritidshem har minskat med 136 barn sedan årets början och uppgår nu till 1 462 barn. Jämfört med samma månad förra året har antalet barn ökat med 70.

Samordningsområde gymnasieskola
Prognosen för året är -100 tkr. Det är förts nu efter september månad som elevavstämning har gjorts.

Antalet elever i gymnasieskola har minskat med 46 elever sedan årets början och uppgår nu till 1 498 elever. Jämfört med samma månad förra året har antalet elever minskat med 82.

Gemensamma verksamheter
Prognosen för året ä -800 tkr.

Förvaltningscentralt
Prognosen för året är + 1 500 tkr.

Nämnd
Prognosen för året är +/-0.

Översyn taxor och avgifter som tillämpas inom bildningsförvaltningen

Bildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att införa syskonrabatt på avgifterna för KomTeks verksamhet från och med 1 januari 2015.

Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor

Katrineholms kommuns senaste medarbetarundersökning genomfördes i december 2013. Utifrån den undersökningen har en förvaltningsövergripande handlingsplan tagits fram. Steg två är att varje skolenhet ska ta fram en egen plan.

Bildningsnämnden beslutar att godkänna handlingsplanen.

Yttrande över motion om att stärka samhällets preventiva insatser mot självmord

Lars Härnström (M), Bengt Andersson (M), Wera Hempel (M), Erik Liljecrantz (M), Bo Sivars (M), Göran Nilsson (M), Fredrik Hermelin (M) och Johan Harter (M) har lämnat in en motion om att stärka samhällets preventiva insatser mot självmord.

Bildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Yttrande över motion om språkbiennal i Katrineholm

Ingegerd Furén (FP), Carina Björk-Andersson (FP) och John-Erik Nyman (FP) har lämnat in en motion om språkbiennal i Katrineholm.

Bildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Yttrande över motion om att stärka föräldrarnas roll och engagemang i skolan

Ingegerd Furén (FP), Carina Björk-Andersson (FP) och John-Erik Nyman har lämnat in en motion om att stärka föräldrarnas roll och engagemang i skolan.

Utifrån bildningsförvaltningens yttrande, beslutar bildningsnämnden att föreslå kommunfullmäktige anse att motionen är besvarad.

Yttrande över motion om att erbjuda helg- och feriejobb till elever på vård- och omsorgscollege

Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD) har lämnat in en motion om att elever inom vård- och omsorgscollege ska ges möjlighet till helg- och feriearbete med betalt.

Utifrån bildningsförvaltningens yttrande, beslutar bildningsnämnden att föreslå kommunfullmäktige anse att motionen är besvarad.

Redovisning återremiss ansökan dispens förskolechef

Bildningsnämnden har uppdragit till Föräldrakooperativet Lyckebobarnen att redovisa hur man långsiktigt arbetar med att säkra en hög kompetens hos medarbetare, så att målen i förskolans läroplan kan nås. Efter att redovisningen inkommit till bildningsförvaltningen, bedömer förvaltningen att föräldrakooperativet uppfyller kraven.

Bildningsnämnden beslutar att avsluta ärendet.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*