22 september 2014

Bildningsnämndens beslut den 19 september 2014

Det här är en sammanfattning av Bildningsnämndens senaste möte. Cirka en vecka efter mötet publiceras protokollet i sin helhet under Politik/Kallelser och protokoll/Bildningsnämnden. Vill du läsa mer om respektive ärende hittar du handlingarna under Politik/Kallelser och protokoll/Bildningsnämnden/Kallelser och protokoll på sidan Sammanträde den 19 september 2014 bildningsnämnden.

Ekonomisk uppföljning

Bildningsnämnden godkände delårsrapporten. Bildningsförvaltningens mål vid årets slut ett resultat på +/- 0.

SAMMANTAGEN BEDÖMNING
av verksamheten och de olika enheternas prognoser

 

Förskolorna

Prognosen för förskolan i år är + 3 600 tkr.

 • 2014 höjdes barnpengen med 5 000 kr/ barn och år.
 • Personaltätheten ökade under 2013.
 • Under första halvåret av 2014 ökade barnantalet med 108 barn.
 • Sju nya förskoleavdelningar har startat (totalt antal 86 förskoleavdelningar, varav två i enskild regi).
 • Enkätundersökning 2014 visar att 84 % av vårdnadshavarna är nöjda.

Grundskolorna

Prognosen för F-6, inklusive fritidshem, i år är -1 650 tkr.
Prognosen för År 7-9 är - 2 000 tkr.

 • Våren 2014 ökade gymnasiebehörigheten med drygt 5 % (betygsresultat och meritvärden).
 • Betygsnittet, meritvärdet, ökade med drygt 14 poäng (skillnader mellan flickor och pojkar).
 • Andelen godkända nationella prov i år 3, 6 och 9 ökade.
 • Den sammantagna bilden av resultaten i grundskolan är fortfarande bekymmersam.
 • Fortsatt fokus på framgångsrika lärmetoder och elevcentrerat arbete bör utvecklas.
 • Enkätundersökning 2014 visar att 81 % av vårdnadshavarna är nöjda.

Gymnasieskolorna

Prognosen för gymnasieskolan i år är -100 tkr.

 • Katrineholms gymnasieskolor har under flera år visat goda betygsresultat.
 • År 2013 låg kommunens gymnasieskolor bland de främsta i landet vad gäller att avsluta studierna inom 4 år.
 • Katrineholm lägger något mer resurser per invånare på gymnasieskola än riket och länet.

Förvaltningsgemensamma verksamheter

Prognosen för Interkulturella enheten, Kulturskolan, Elevhälsan i år är – 800tkr.

Förvaltningskontor

Prognosen för förvaltningskontoret i år är + 950 tkr.

Nämnd

Prognosen för nämnden i år är +/-0.

FRAMTIDEN (några av bildningsnämndens mål och utmaningar)

 • Mål: Att öka flickors och pojkars förutsättningar och möjligheter till lärande i förskola och fritidshem
 • Mål: Att förbättra måluppfyllelsen i grundskola och gymnasieskola.
    
 • Högre födseltal och ökad inflyttning ställer krav på långsiktig planering.
 • En kraftfull satsning på digitala verktyg för elever.

PERSONALRESURSER

 • Antalet tillsvidareanställda har minskat med 2 personer
 • Antalet visstidsanställda har minskat med 8 personer.
 • Kvinnornas sjukfrånvaro har minskat med 0,36 procentenheter, medan männens sjukfrånvaro har ökat med 0,11 procentenheter.

ORTSUTVECKLING – utbildning och arbetsmarknad

 • Bildningsförvaltningen har under 2014 ökat fokus på studie- och yrkesvägledning genom att samordna alla studie- och yrkesvägledare under en rektor - med ett tydligt fokus på 1-19 år - från och med hösten 2014.

KULTUR OCH FRITID

 • Bildningsförvaltningen och kultur- och turismförvaltningen arbetar gemensamt för att öka läsförmågan genom projektet "Lust att läsa - läslyftet" med målet att alla barn ska kunna läsa när de går ut årskurs 1. Under 2014 har "Gummi-Lisa" startats som en fortsättning på KONSTiga djur.
 • Inom KomTek kan barn och ungdomar delta i teknikkurser på kvällar och lov. Kulturskolan samverkar med exempelvis DuD.
 • Grundskolan samverkar med föreningslivet inom bland annat fritidshemmen. KIF-basket, Katrineholms bandy, Värmbols FC och KAIK handboll samverkar med Skogsborgsskolan, Nyhemsskolan, Sandbäcksskolan och Västra skolan i form av rastverksamhet, friluftsdagar och idrottsfritids.

SKOLA 

 • Sedan våren 2013 pågår en satsning för att förbättra resultaten för blivande årskurs nio. Kommunstyrelsen avsatte under läsåret 2013/2014 3 Mkr till riktade insatser mot de elever som riskerade att inte nå målen:Förändrat arbetssätt med iPads, projektorer, utbildning för personal för förändrat arbetssätt, arbete med flexibla små elevgrupperingar, elevnära arbete till exempel en lärare och en elev eller två pedagoger per klassrum, renodlade specialpedagogiska tjänster och sociala coacher för att stötta upp före, under, mellan och efter lektioner.Lovskolor, kvällsskola, läxstöd, sociala coacher (kontakt hem-skola).Förbättra det normkritiska tänkandet framförallt när det gäller könsstereotypa förväntningar.
   
 • Bildningsförvaltningen har ett uppdrag att göra en genomlysning av gymnasieskolan i Katrineholm. Målet är att Katrineholms gymnasieskola ska vara ett attraktivt utbildningsalternativ, anpassat till antalet ungdomar i regionen och till samhällets behov av kompetens.
   
 • Gymnasieskolan har i september fått besked från Skolverket om att inte få tillstånd att starta Estetiska programmet, med inriktning mot animation och 3D.
   
 • Funderingar finns kring att se över strukturen för industriprogrammet för att bättre möta elevernas och arbetsmarknadens behov av utbildad arbetskraft.

UTVECKLINGSORGANISATION 

 • Genom statsbidrag har bildningsförvaltningen fått möjlighet att utse ytterligare 35 förstelärare från och med halvårsskiftet.
   
 • Totalt finns nu 49 förstelärare i kommunen, varav tre på Viadidakt. Av de förstelärare som utsetts på bildningsförvaltningen är åtta män och 38 kvinnor.
 • Fyra processledare genomlyser under läsåret 2014/15 samtliga verksamheter (utifrån kommunikation på modersmålet, kommunikation på främmande språk, matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens, digital kompetens, lära att lära, social och medborgerlig kompetens, initiativförmåga och företagaranda, kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer). kopplade till läroplanernas fem centrala förmågor (analysförmåga, kommunikativ förmåga, metakognitiv förmåga, förmåga att hantera information och begreppslig förmåga).
 • Ett utvecklingsarbete med "pedagogisk dokumentation" genomförs inom förskolan och kommer att följas av en satsning på att höja kvaliteten på utvecklingssamtalen. I förskolans reviderade läroplan ställs högre krav på att man ska kunna följa varje barns utveckling.
 • En kompetensutvecklingsinsats pågår inom förskolan, bland annat med Reggio Emiliainstitutet, för att möjliggöra inspiration av olika pedagogiska inriktningar.

SAMVERKAN 

 • Bildningsnämnden och socialnämnden har ett gemensamt ansvar för familjehemsplacerade barn och unga. SkolFam är en nationell satsning som följs av forskare och som genom tidigare utvärderingar visar på lovande resultat.  
   
 • Kulturskolan samordnar kommunens projekt inom Skapande skola. Genom samarbete med grundskolans ordinarie verksamhet utvecklas intresseskapande aktiviteter i kulturformerna bild, dans, drama, media och musik. Kulturskolan utvecklar sin verksamhet för att i allt större utsträckning bidra till måluppfyllelse i den obligatoriska skolan. 
   
 • Kulturskolan och Interkulturella enheten samverkar för att genom olika kulturella uttrycksformer stimulera inlärningen av det svenska språket.
   
 • Gymnasiesärskolan har beviljade bidrag för fortsatt utbyte med utbildningssamordnare i Kina och kommer att intensifiera det internationella samarbetet.
   
 • Katrineholms kommun har anmält intresse till Regionförbundet Sörmland för medverkan i Plug-in som arbetar att få ungdomar som funderar på att avbryta, eller redan har avbrutit, sina gymnasiestudier, att vända tillbaka till skolan.

JÄMSTÄLLDHET 

 • Bildningsförvaltningen har tagit fram en jämställdhetsplan med inriktning mot likabehandling för förvaltningens anställda. Planen följer kommunens mall och gäller augusti 2014 - juli 2017.
   
 • Bildningsnämnden belyser från i år alla ärenden utifrån pojkars och flickors perspektiv.

INTEGRATION 

 • Bildningsförvaltningen ansvarar för att introducera nyanlända flickor och pojkar i det svenska samhället. Kommunen får bidrag från Migrationsverket för att bekosta introduktionen.  
   
  Bidraget ska täcka merkostnaden för en utbildningsplats på Interkulturella enheten eller introduktionsprogrammets språkinriktning och sen följa eleven till grundskolans verksamhet och täcka merkostnader där.
   
  För små barn gäller att bidraget ska följa barnet ut till dennes förskola och kunna bidra till ökad personaltäthet eller andra specifika satsningar

TILLGÄNGLIGHET  

 • Från och med 2014 planerar bildningsförvaltningen att inrätta ett formellt samverkansråd med representanter från elevråd/-kår från 7-9 skolorna och gymnasieskolorna.

YTTRANDEN

Bildningsnämnden yttrade sig över två revisionsrapporter:

 • Tidiga och samordnade insatser i skolan, och
 • Systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan och gymnasieskolan
     
 • Synpunkter Översiktsplan 2030, Katrineholms kommun – del staden 

Bildningsnämnden beslutar att lämna synpunkter på förslaget till Översiktsplan 2030 – del staden, enligt bildningsförvaltningens förslag där Bildningsförvaltningen understryker vikten av att kontinuerligt följa elevutvecklingen samt uppdatera prognoser och planer för att kunna planera för nya förskoleavdelningar och nya skolor i takt med nutidens snabba förändringar.

 • Kvalitetspriset 

Bildningsnämnden beslutade att tilldela Stavstugans förskola 2014 års kvalitetspris med motiveringen:

"Stavstugans förskolas två arbetslag Myran och Nyckelpigan tilldelas 2014 års kvalitetspris för sitt långsiktiga arbete med barns språkutveckling i ett helhetsperspektiv. Detta arbete startade redan 1999 och utgår från ett miljötänkande där naturen och den egna trädgården intar en central roll.
Det konkreta arbetssättet, där alla sinnen stimuleras, möjliggör för alla barn, oavsett språklig nivå, att nå omfattas av läroplanens mål. Genom sitt fokuserade arbete når man fullt ut Läroplanens mål.
Föräldrarna engageras genom gemensamma aktiviteter som utgår från den mat förskolans barn varit med om att producera. Det konkreta arbetssättet har gynnat alla barns språkutveckling.
Föräldraengagemanget är starkt och genom arbetssättet ökar integrationen mellan såväl barn som vuxna."

 • Yttrande: Våld i nära relationer

Bildningsförvaltningen har deltagit i arbetet och i har i yttrandet endast synpunkt av redaktionellt slag. Bildningsnämnden beslutar i enlighet med Bildningsförvaltningens förslag.

 • Yttrande: Granskning detaljplan för del av fastigheten Öja 1:91 och fastigheten Öja 1:1

Bildningsnämnden framförde synpunkter om att trycket på förskolor och skolor i närområdet är stort och att om fler barnfamiljer flyttar in i de nya planerade bostäderna ökar behovet ytterligare. Vid bostadsplaneringen bör avvägningar göras utifrån att nya förskoleavdelningar och/eller skollokaler kan byggas eller på annat sätt utökas. Det är även viktigt att beakta en trafiksäker skolväg.

 • Yttrande över motion om ekologisk frukt till barnen

Miljöpartiet har lämnat in en motion om att inom Katrineholms kommun servera enbart ekologisk frukt som en del av mellanmålen.

Kost och Transportservice säsongsanpassar redan idag matsedel, salladsbord/buffé och arbetar för att uppfylla kommunens mål med ekologiska och närproducerade livsmedel. De väljer svensk frukt i den mån det är möjligt, svensk kyckling och ekologiska bananer.

Bildningsnämnden ställer sig bakom service- och teknikförvaltningens yttrande och föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

 • Yttrande: Motion om maxtak i förskolan 

Kristdemokraterna har lämnat in en motion om att införa maxtak för barngruppernas storlek i förskolan.

Att enligt motionen införa ett maxtak för barngruppernas storlek enligt skolverkets tidigare rekommendationer på 15 barn per grupp och ett riktvärde för personaltätheten i förskolan, kräver cirka 20 nya förskoleavdelningar och cirka 70 fler pedagoger. Det skulle innebära en ökad årlig driftkostnad på cirka 50 Mkr. Därför måste frågan vägas in i kommunens övergripande plan med budget för de kommande åren.

Bildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

 • Yttrande: Motion om att öppna tio nya förskoleavdelningar 2014

Folkpartiet har inkommit med en motion om att öppna tio nya förskoleavdelningar under 2014.

I år har sju nya kommunala förskoleavdelningar öppnat och ansökan om att starta ytterligare en fristående förskoleavdelning är under beredning. Kommunstyrelsen har beslutat att ytterligare tio avdelningar ska byggas under 2015 och en plan för fortsatt utbyggnad de kommande åren ska tas fram. Bildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ansökan om godkännande fristående förskola i Katrineholms kommun 

Flodabygdens friskoleförening i Flodafors ansöker om godkännande att utöka fristående förskola i Katrineholms kommun med en avdelning – 12 platser. På augustinämnden återremitterades ärendet på grund av att räddningstjänstens ställer säkerhetskrav på utbyggnaden som inte fylls

Bildningsnämnden delegerar till ordförande, att besluta om godkännande, efter att Flodabygdens friskoleförening kompletterat sin ansökan med godkännande från räddningstjänsten.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*