18 mars 2014

Bildningsnämndens beslut den 18 mars 2014

Det här är en sammanfattning av Bildningsnämndens senaste möte. Cirka en vecka efter mötet publiceras protokollet i sin helhet under Politik/Kallelser och protokoll/Bildningsnämnden.

Vill du läsa mer om respektive ärende hittar du handlingarna under Politik/Kallelser och protokoll/Bildningsnämnden/Kallelser och protokoll på sidan Sammanträde den 18 mars 2014 bildningsnämnden

Revidering av bildningsnämndens delegationsordning 

Eftersom gymnasiesärskolan, sedan organisationsförändringarna på bildningsförvaltningen i augusti 2013, inte har en egen förordning utan ingår i gymnasieförordningen, behöver vissa justeringar göras i den senare.

Bildningsnämnden godkänner den reviderade delegationsordningen.

Justering av årskurser på skolenheter mellan Skogsborgsskolan och Tallåsskolan

Skogsborgsskolan blev år 2005 en F-5 skola och Tallåsskolan en 6-9 skola. Bakgrunden var en förmodad elevminskning på 900 elever fram till 2010. Bildningsförvaltningen hade därför ett uppdrag att minska lokalkostnaderna inför och under den här omställningen. Skogsborgsskolan tog då bort ett antal dyra leasingmoduler. Trots friskoleetableringarna har behovet av skollokaler inte minskat lika mycket som förväntat. Bland annat beror det på att 1000 nyanlända barn har kommit till kommunen sen 2007.

Lärarna på Tallåsskolan betygsätter eleverna i år 6 (mot kravnivåerna för år 3-6) efter att bara ha ansvarat för dem under en termin. I år 7 bildas nya klasskonstellationer med anledning av intagningen till musikprofilen. Det medför många lärarbyten.

Skolan återgår i stora drag till strukturen med låg-, mellan- och högstadium. Läroplanens kravnivåer i år 3,6 och 9 och den nya lärarutbildningen med inriktningar mot dessa åldersgrupper förstärker den bilden.

Bildningsförvaltningen, KFAB och kommunens lokalsamordnare behöver se över lokalsituationen på Skogsborgsskolan – både kort- och långsiktigt.

Bildningsnämnden beslutar att Skogsborgsskolan blir en F-6 skola och att Tallåsskolan blir en 7-9 skola. Förändringen genomförs vid läsårsstart 2014/2015.

Tobaksfri skola

Enligt skollagen är det sedan 1994 förbjudet för elever och personal att röka på skol- och fritidsgårdar. Det är också förbjudet att upplåta plats för rökning utanför skolgården för eleverna. Det finns stora möjligheter att arbeta aktivt med attityder och värderingar i skolan, att se till att det finns förebilder och att rökning inte accepteras på skolan.

Uppdraget att förbättra elevers hälsa och verka för sunda levnadsvanor på ett förebyggande sätt är utförligt beskrivet i skolans styrdokument. Rektor är ansvarig för att eleverna får kunskap om riskerna med tobak, alkohol och andra droger.

I inriktningsdokumentet "En god hälsa för alla" 2012-2015 är en av utmaningarna att:

  • Barn och ungdomar ska ges förutsättningar till en drogfri uppväxt.

Bildningsnämnden ger Bildningsförvaltningen i uppdrag att arbeta fram en policy kring tobaksfri skoltid. Policyn ska tas fram i samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kultur- och turismförvaltningen, socialförvaltningen och polisen.

Tillgänglighetsanpassning på Sandbäcksskolan

Bildningsnämnden ansöker om 541 000 kronor för att tillgänglighetsanpassa skolan enligt KFAB:s kostnadsförslag.

Förslag till intern fördelning av schablonersättning

Med syftet att förstärka modersmålsstödet i förskola, grundskola (inkl F-klass) och gymnasiet föreslår bildningsförvaltningen följande fördelning av schablonersättningen.

Förskola

Bildningsförvaltningen erhåller 90 % av ersättningen från Migrationsverket.
Bildningsförvaltningen föreslår att:

  • 50 % avsätts för modersmålsstöd inom förskolan och att
  • den förskola där barnet är skrivet får 1 000 kr/barn och månad till den dag barnet varit 2 år i Sverige.

Grundskola inkl. förskoleklass 

Bildningsförvaltningen erhåller 90 % av ersättningen från Migrationsverket. Bildningsförvaltningen föreslår att:

  • 10 % avsätts för modersmålsundervisning och att
  • Interkulturella enheten får 3 000 kr/elev och månad för alla elever som är inskrivna i särskild undervisningsgrupp.

Gymnasieskola  

Bildningsförvaltningen erhåller 20 % av ersättningen från Migrationsverket. Bildningsförvaltningen föreslår att:

  • medel fördelas så att 1 000 kr/elev och månad går till elever på individuella programmets inriktning språkintroduktion.

Bildningsnämnden godkänner bildningsförvaltningens förslag till intern fördelning av schablonersättning.

Ansökan till Integrationsfonden

Förskolan/skolan är ofta ett nyanlänt barns första kontakt med vårt samhälle. Det är viktigt att kontakten blir bra och att barnet lär sig det svenska språket så snart som möjligt. Goda svenskakunskaper är nyckeln till goda skolresultat. Men barn som inte kan sitt modersmål kan inte heller lära sig svenska. Därför är modersmålsundervisningen så viktig.

Bildningsförvaltningen har två modersmålsstödjare (arabiska och somaliska) och söker nu 5 Mkr ur integrationsfonden för att kunna anställa modersmålsstödjare, modersmålslärare, studiehandledare, speciallärare och en integrationsstrateg – totalt 8,5 tjänster.

De förväntade effekterna är ökad måluppfyllelse i grund- och gymnasieskolan.

Bildningsnämnden godkänner bildningsförvaltningens förslag till ansökan.

Yttrande över revisionsrapport
Granskning av samverkan mellan nämnderna för att nå en god samhällsplanering kring äldre  

Granskningen har belyst några områden där åtgärder behövs:

  • Kompetensförsörjning – behov av utbildad personal
  • Tillgänglighetsplan för kvarboende i hyreshus
  • Förtydligande kring uppdragsgivning vad avser samverkan kring de äldre.

Bildningsförvaltningens har yttrat sig i den första punkten: "Kompetensförsörjning – behov av utbildad personal". Sedan flera år tillbaka finns en välfungerande och inarbetad samverkan mellan Bildningsförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen kring utbildningsfrågor och med att:

  • kvalitetssäkra innehållet,se till så att rätt utbildningar erbjuds ochaktivt rekrytera till både gymnasieskolans grundutbildning och till vuxenutbildningen.

Bildningsnämnden instämmer i Bildningsförvaltningens yttrande och överlämnar det till kommunledningsförvaltningen.

Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2014-2016 

Bildningsförvaltningen har under tiden som Kultur- och turismförvaltningen arbetat fram biblioteksplanen tagit del av materialet och haft möjlighet att ha synpunkter. Bildningsförvaltningen instämmer till fullo i såväl planens struktur som innehåll.

Bildningsnämnden instämmer i yttrandet och överlämnar det till kommunledningsförvaltningen.

Avstängning av två elever inom gymnasieskolan 

Två gymnasieelever har ertappats med att röka cannabis på skolan under skoltid och är nu avstängda. Fram till den 22 april ska de genom tester visa att de är drogfria. Om så är fallet är de båda eleverna erbjudna att återgå till sina studier efter påsklovet.

 

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*