Vård- och omsorgsnämnden sammanträder

Tid: Torsdagen den 29 september 2016, klockan 13.15
Plats: Vård- och omsorgsförvaltningen, Upplandsgatan 2
Lokal: Yngaren 1 & 2

Dagordning

 1. Utdelning av nämndens kvalitetspris
 2. Upprop
 3. Val av justerare
 4. Fastställande av dagordning
 5. Information om Resurscenters verksamhet
 6. Aktuell information från verksamhetschefer
 7. Redovisning av delegationsbeslut
 8. Öppet sammanträde från klockan 15 med allmänhetens frågestund
 9. Yttrande över motion om avskaffande av delade turer
 10. Yttrande över motion om behov av resurscenterum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland
 11. Yttrande över förslag till program för uppföljning av privata utförare
 12. Återrapport från införnandet av ICF i stödet till äldre
 13. Delårsrapport 2016 för vård- och omsorgsnämnden
 14. Meddelanden

Ulrica Truedsson
Ordförande

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Nämndsekreterare
Telefon: 0150-578 14
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Sammanträdeshandlingar