Vård- och omsorgsnämnden sammanträder

Tid: Torsdagen den 2 mars 2017, klockan 13.15
Plats: Vård- och omsorgsförvaltningen, Upplandsgatan 2
Lokal: Yngaren 1 & 2

Dagordning

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Information om bostadsanpassningsbidrag
 5. Presentation av brand- och säkerhetssamordnaren samt brandskyddsarbetet 
 6. Aktuell information från verksamhetschefer
 7. Redovisning av delegationsbeslut
 8. Öppet sammanträde från klockan 15 med allmänhetens frågestund
 9. Patientsäkerhetsberättelse 2016
 10. Yttrande över revisionsrapporten Översiktlig granskning av intern kontroll
 11. Redovisning av genomförd internkontroll 2016
 12. Redovisning av arbetsskador och tillbud 2016
 13. Redovisning av avvikelser under 2016
 14. Redovisning av synpunkter perioden juli-december 2016
 15. Årsredovisning 2016
 16. Anmälan om missförhållande enligt lex Sarah (brister i vårdkedja LS 1:17)
 17. Revidering av delegationsordningen
 18. Förändringar av boendeplatser inom vård- och omsorgsförvaltningen
 19. Meddelanden
 20. Sekretessärende
 21. Sekretessärende
 22. Sekretessärende

Ulrica Truedsson
Ordförande

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Nämndsekreterare
Telefon: 0150-578 14
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Sammanträdeshandlingar