Vård- och omsorgsnämnden sammanträder

Tid: Torsdagen den 8 december 2016, klockan 13.15
Plats: Vård- och omsorgsförvaltningen, Upplandsgatan 2
Lokal: Yngaren 1 & 2

Dagordning

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Information om boende med särskild service och personlig assistans
 5. Aktuell information från verksamhetschefer
 6. Redovisning av delegationsbeslut
 7. Öppet sammanträde från klockan 15 med allmänhetens frågestund
 8. Fördelning av föreningsbidrag år 2017
 9. Förslag om ändring i KFS 4.13 Avgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende
 10. Försöksverksamhet med trygg hemgång
 11. Bidrag till FUB:s lekoteksverksamhet 2017
 12. Fastställande av plan med budget 2017-2019 samt intern fördelning av resurser
 13. Revidering av riktlinjer för vård- och omsorgsnämndens samrådsorganisation
 14. Anmälan enligt Lex Sarah (brist i tillsyn) LS 11
 15. Anmälan enligt Lex Sarah (brister i bemötande/utförande av insats) LS 14-16
 16. Revidering av dokumenthanteringsplan
 17. Yttrande över förslag till renhållningsordning 2018-2022
 18. Meddelanden

Ulrica Truedsson
Ordförande

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Nämndsekreterare
Telefon: 0150-578 14
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Sammanträdeshandlingar