Kommunstyrelsen sammanträder

Tid: Onsdag den 22 februari, klockan 8.15

Plats: KTS-salen, Vita Huset 

Nr   Ärende

1.    Kommunstyrelsens ansvarsområde
       - Allmänt
       - Extratjänster
       - Matchning av kompetens till företagen
       - Parkering-och trafikstrategi
       - Befolkningsstatistik

2.     Regionsbildning

3.     Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK

4.     Förslag till VA-plan för Katrineholms kommun

5.     Svar på motion om högre underhållsnivåer för verksamhetslokaler

6.     Svar på motion om att sätta upp stadsskyltar

7.     Svar på motion om pendlarparkering i Äsköping

8.     Svar på motion om uppföljning av skälig bostadskostnad inom försörjningsstödet

9.     Svar på motion om sportotek - att låna istället för att köpa

10.   Undertecknande av Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR)

11.    Yttrande över Regionalt trafikförsörjningsprogram Sörmland 2017-remissversion

12.    Omdisponering av investeringsanslag

13.    Ansökan om bidrag till musikteaterprojektet "Kvinnor och Staden"

14.    Revisionsrapport: granskning av beredningsprocessen

15.    Familjecentral i Nävertorp

16.    Kompetensförsörjningsplan kommunledningsförvaltningen

17.    Årsredovisning 2016, kommunstyrelsen

18.    Kommunstyrelsens internkontrollrapport 2016

19.    Trygghetsarbetet i Katrineholms kommun

20.    Utökning av parkeringsövervakning

21.    Kommunplan (handlingar skickas senare)

22.    Anmälan om delegationsbeslut

23.    Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

24.    Meddelanden

Göran Dahlström
Ordförande

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunstyrelsen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 16
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunstyrelsen
* = Obligatorisk uppgift
*