Kommunstyrelsen sammanträder

Tid: Onsdag den 21 juni, klockan 8.15

Plats: KTS-salen, Vita Huset 

Nr   Ärende

1.    Kommunstyrelsens ansvarsområde
       -Allmänt
       -Presentation av mark- och exploateringschef
      - Befolkningsstatistik

2.    Ekonomiskutfallsprognos och personalredovisning för Katrineholms kommun

3.    Avfallsplanen

4.    Återrapportering konstnärlig utsmyckning av Talltullen

5.    Vård- och omsorgsförvaltningen - äldreomsorgen

6.    Översyn av valkretsindelningen i Katrineholms kommun

7.    Förändring av ansvarsområden - kultur- och turismnämnden samt kommunstyrelsen

8.    Anvisningar friskvård i Katrineholms kommun

9.    Remiss gällande landstingets ansökan till regeringen om att bilda region10.

10.  Årsredovisning 2016 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

11.  Årsredovisning 2016 för KFV Marknadsföring AB

12.  Årsredovisning 2016 för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

13.  Fastställande av 2018 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

14.  Svar på motion om inköpsförbud för partiklar som innehåller mikroplaster

15.  Svar på motion om ställplatser för husbilar

16.  Svar på motion om äldredag för politiker

17.  Svar på motion om granskning av delegationsbeslut

18.  Svar på motion om fordran hos Migrationsverket på över 95 miljoner

19.  Lagrådsremiss, förslag om ny kommunallag

20.  Erbjudande om överlåtelse av anvisningar på ensamkommande barn och unga

21.  Förslag till omfördelning av medel för tillbyggnad av Sandbäcksskolans matsal

22.  Trafikbeställning till Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet avseende lokal linjetrafik och stadstrafik för år 2018

23.  Årsredovisning och räkenskapssammanställning för av kommunen förvaltade stiftelser 2016

24.  Upplösning av stiftelser

 

25.  Svar på IT-revisionens övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet avseende behörigheter och dataintrång

26.  Förordnanden för att fullgöra ordförandeuppgifter under sommaren 2017

27.  Anmälan om delegationsbeslut

28.  Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

29.  Meddelanden

Göran Dahlström
Ordförande

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunstyrelsen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 16
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunstyrelsen
* = Obligatorisk uppgift
*