Kommunstyrelsen sammanträder

Tid: Onsdag den 26 oktober 2016, klockan 8.15

Plats: KTS-salen, Vita Huset 

Nr   Ärende

1.    Kommunstyrelsens ansvarsområde
       - Grön strukturplan
       - Extratjänster
       - Anvisningsboende med mera
       - Katrineholm 100 år
2.    Ekonomisk utfallsprognos och personalredovisning för Katrineholms kommun
3.    Fokusområde: kommunens kompetensförsörjning
4.    Svar på motion om resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland
5.    Svar på motion om att ändra PUL-blanketten
6.    Återremiss: svar på motion om avskaffande av delade turer
7.    Avgifter för skola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet
8.    Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd
9.    Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde
10.  Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt Miljöbalken
11.  Program för uppföljning av privata utförare
12.  Avräkning mot Katrineholms Fastighet AB i budgetförslaget 2017
13.  Övergripande plan med budget 2017-2019
14.  Regler för det kommunala partistödet
15.  Ny ledamot Katrineholm Railpoint AB
16.  Utställning av förslag till VA-plan
17.  Rätt att teckna kommunens plus- och bankgirokonton samt bankkonton
18.  Redovisning av kommunstyrelsens medel till förfogande - per 2016-09-30
19.  Detaljplan för del av kvarteret Pionen del av fastigheten Sandbäcken 3:1
20.  Anmälan av delegationsbeslut
21.  Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.
22.  Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
23.  Meddelanden

Göran Dahlström

Ordförande

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunstyrelsen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 16
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunstyrelsen
* = Obligatorisk uppgift
*