Kommunstyrelsen sammanträder

Tid: Onsdag den 14 december 2016, klockan 8.15

Plats: KTS-salen, Vita Huset 

Nr   Ärende

1. Kommunstyrelsens ansvarsområde

 - Allmänt

 - Parkeringsstrategi

 - Medborgarundersökning

2. Ekonomisk utfallsprognos och personalredovisning för Katrineholms kommun

3. Näringslivsrådet

4. Katrineholm 2016 - 2020

5. -

6. Svar på motion om att starta servicepunkter

7. Delårsrapport från Västra Sörmlands Räddningstjänst för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2016

8. Ändring i KFS 4.13 - Avgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende

9. Förslag om försöksverksamhet med trygg hemgång

10. Uppsägning av avtal om samverkan i gemensam nämnd (Viadidakt)

11. Aktiv markförsörjning för bostäder och verksamheter

12. Kompletterande beslut för "Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar" (KFS 4.11)

13. Kommunstyrelsens plan med budget 2017

14. Svar på revisionsrapporten Kompetensförsörjning och personaltäthet- uppföljning

15. Tvisteförhandling mellan Kommunal Öst och Katrineholms kommun

16. Överförmyndarorganisationen Katrineholms kommun

17. Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen

18. Uppföljning Arbetslinjen 3.0

19. Anmälan om delegationsbeslut

20. Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

21. Meddelande

 

Göran Dahlström
Ordförande

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunstyrelsen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 16
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunstyrelsen
* = Obligatorisk uppgift
*