Kommunfullmäktige sammanträder

Tid: Måndag den 24 april, klockan 18:00

Plats: Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Nr   Ärende

1.    Allmänhetens fråga

2.    Protokolljustering

3.    Sammanträdets laga tillkomst

4.    Entledigande av ledamot i kommunstyrelsen

5.    Entledigande av ledamot i kultur- och turismnämnden

6.    Entledigande av ersättare i socialnämnden

7.    Entledigande av ersättare i valnämnden

8.    Entledigande av huvudman i Sörmlands sparbank

9.    Entledigande av ledamot i kommunstyrelsen

10.  Val av ersättare i bygg- och miljönämnden

11.  Entledigande och val av ersättare i kultur- och turismnämnden

12.  Årsredovisning och bokslut 2016 för Katrineholms kommun

13.  Revisionsberättelse för Katrineholms kommun 2016 med ansvarsprövning

14.  Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning

15.  Förslag till renhållningsordning

16.  Revidering av riktlinjer för arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse

17.  Detaljplan för Ragnars gärde, del av fastigheterna Ericsberg 6:1 m.fl., Forssjö, Katrineholms kommun

18.  Svar på motion om bevarande av Gamla Vattentornet

19.  Svar motion friskvård för kommunens anställda

20.  Svar motion om avskaffa anställningsformen allmän visstid

21.  Svar på interpellation om hemtjänstens arbetsmiljö

22.  Interpellation med svar om ersättning till kommuner för asylsökande

23.  Motion om att öppna minst tolv nya förskoleavdelningar i Katrineholms kommun under åren 2017 och 2018

24.  Årsredovisning 2016 för Västra Sörmlands Räddningstjänst

25.  Årsredovisning 2016 för Katrineholm Vatten och Avfall AB

26.  Redovisning av obesvarade motioner

27.  Meddelanden

Torgerd Jansson     Marie Sandström Koski
Ordförande            Sekreterare

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*