Kommunfullmäktige sammanträder

Tid: Måndag den 20 mars, klockan 18:00

Plats: Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Nr   Ärende

1.    Allmänhetens fråga

2.    Protokolljustering

3.    Sammanträdets laga tillkomst

4.    Entledigande av ersättare i bygg- och miljönämnden

5.    Förslag till VA-plan för Katrineholms kommun (VA-planen är korrigerad med en redaktionell ändring efter KS)

6.    Svar på motion om sportotek - att låna istället för att köpa

7.    Svar på motion om att sätta upp stadsskyltar

8.    Svar på motion om högre underhållsnivåer för verksamhetslokaler

9.    Svar på motion om pendlarparkering i Äsköping

10.  Svar på motion om uppföljning av skälig bostadskostnad inom försörjningsstödet

11.  Svar på interpellation om satsning på kompetensutveckling i skolan

12.  Svar på interpellation om Skogsborgsskolans innergård (kompletteras med svar senare)

13.  Svar på interpellation om frågor utifrån uttalande om att finansiera 10 poliser med kommunala pengar

14.  Svar på interpellation om kostnader för konsulter inom kommunens förvaltningar

15.  Motion om planer för fler laddstationer

16.  Tillkommande ärenden

Torgerd Jansson     Marie Sandström Koski
Ordförande            Sekreterare

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*