Kommunfullmäktige sammanträder

Tid: Måndag den 21 november, klockan 08:30

Plats: Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Nr   Ärende

1.    Allmänhetens fråga
2.    Protokolljustering
3.    Sammanträdets laga tillkomst
4.    Entledigande av huvudman i Sörmlands Sparbank
5.    Ny ledamot Katrineholm Railpoint AB
6.    Övergripande plan med budget 2017-2019
7.    Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet
8.    Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd
9.    Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde
10.  Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt Miljöbalken
11.  Avräkning mot Katrineholms Fastighet AB i budgetförslaget 2017
12.  Utbetalning av partistöd 2017
13.  Program för uppföljning av privata utförare
14.  Motion om ställplatser för husbilar
15.  Svar på motion om resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland
16.  Svar på interpellation om hur Katrineholms hemtjänst mår idag
17.  Motion om Sportotek, att låna istället för att köpa
18.  Meddelanden
19.  Tillkommande ärenden

Torgerd Jansson     Marie Sandström Koski
Ordförande            Sekreterare

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*