Bygg- och miljönämnden sammanträder

Tid: Onsdagen den 1 februari 2017, klockan 14.00
Plats: Trädgårdsgatan 1, plan 3, rum 611

Ärenden

 1. Information
 2. Redovisning av delegationsbeslut

  Plan
 3. Rapportering av pågående planer med tidplaner och prioriterings- ordning 
 4. Planuppdrag – detaljplan, fastigheten Granhammar 3:19
 5. Planuppdrag – detaljplan, fastigheten Lövkojan 10
 6. Antagande av detaljplan för del av kv. Vägskälet, fastigheterna Vägskälet 17 m.fl.

  Bygg
 7. Bygglov för nybyggnad av garage, fastigheten XXXXX
 8. Strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation, fastigheten XXXXX
 9. Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus och garage samt rivning av befintligt
  fritidshus, fastigheten XXXXX
 10. Strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad inom fastigheten XXXXX

  Miljö
 11. Yttrande över ansökan om tillstånd för djurhållning, fastigheten Granhed 3:33
 12. Behovsutredning och tillsynsplan inom miljö- och hälsoskydd
 13. Tillsynsplan och riktlinjer gällande handel med servering av folköl 2017

  Allmänt
 14. Svar på motion om pendlarparkering i Äsköping
 15. Svar på motion om bevarande av gamla vattentornet
 16. Uppföljning av internkontrollplan för Bygg- och miljönömnden 2:a halvåret 2016
 17. Internkontrollplan för Bygg- och miljönämnden 2017 
 18. Årsredovisning 2016
 19. Meddelanden

  Martin Edgélius, Ordförande
Skicka ett tips om sidan till någon
Bygg- och miljönämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bygg- och miljönämnden
* = Obligatorisk uppgift
*