Bildningsnämnden sammanträder

Tid:     Tisdagen den 27 september klockan 13 
Plats:  KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18

Öppet för allmänheten. Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund

 1. Närvaro
 2. Val av justerare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Bildningsnämndens delårsrapport 2016
 5. Kvalitetsredovisningar avseende bildningsförvaltningens verksamheter läsåret 2015/16
 6. Förslag utdelning från Katrineholms Tekniska skolas minnesfond
 7. Beslut om utdelning av bildningsnämndens kvalitetspris
 8. Val av nya politikerrepresentanter till områdesråd och programråd
 9. Sammanträdesdagar för bildningsnämnden 2017
 10. Synpunkter Program uppföljning av privata utförare
 11. Yttrande över motion om resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland
 12. Yttrande över motion om att ändra PUL-blankett
 13. Ansökan om att starta enskild annan pedagogisk verksamhet i Katrineholms kommun
 14. Delegationsbeslut
 15. Meddelanden

Johan Söderberg, ordförande

Kompletta sammanträdeshandlingar finns tillgängliga i den högra spalten här bredvid, vid
sammanträdet eller på bildningsförvaltningen, Drottninggatan 19

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*