Bildningsnämnden sammanträder

Tid:     Tisdagen den 26 september klockan 13 
Plats:  KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18

Öppet för allmänheten. Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund

  1. Närvaro
  2. Val av justerare
  3. Fastställande av dagordning
  4. Bildningsnämndens delårsrapport 2017
  5. Val av politikerrepresentant till områdesråd
  6. Förslag yttrande över motion om skoldusch
  7. Förslag yttrande över motion om Renodlad gymnasieskola
  8. Förslag yttrande över remiss hastighetsplan för Katrineholms kommun
  9. Delegationsbeslut
  10. Meddelanden

Johan Söderberg, ordförande

Kompletta sammanträdeshandlingar finns tillgängliga i den högra spalten här bredvid, vid
sammanträdet eller på bildningsförvaltningen, Drottninggatan 19

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*