Bildningsnämnden sammanträder

Tid:     Tisdagen den 22 augusti klockan 13 
Plats:  KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18

Öppet för allmänheten. Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund

  1. Närvaro
  2. Val av justerare
  3. Fastställande av dagordning
  4. Månadsrapport juli 2017
  5. Förslag bildningsnämndens övergripande plan med budget 2018
  6. Förslag taxor och avgifter 2018
  7. Förändring av skolenheter från och med höstterminen 2017 
  8. Ansökan om att starta enskild annan pedagogisk verksamhet i Katrineholms kommun
  9. Delegationsbeslut
  10. Meddelanden

Johan Söderberg, ordförande

Kompletta sammanträdeshandlingar finns tillgängliga i den högra spalten här bredvid, vid
sammanträdet eller på bildningsförvaltningen, Drottninggatan 19

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*