Bildningsnämnden sammanträder

Tid:     Tisdagen den 13 juni klockan 13 
Plats:  KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18

Öppet för allmänheten. Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund

  1. Närvaro
  2. Val av justerare
  3. Fastställande av dagordning
  4. Månadsrapport april 2017
  5. Förslag till utdelning från stipendier och fonder
  6. Dokumenthanteringsplaner för bildningsnämnden
  7. Uppdatering av långsiktig plan för utbyggnad av förskolan 
  8. Ansökan om godkännande och rätt till bidrag annan pedagogisk verksamhet, C Företaget Dagbarnvårdare
  9. Delegationsbeslut
  10. Meddelanden

Johan Söderberg, ordförande

Kompletta sammanträdeshandlingar finns tillgängliga i den högra spalten här bredvid, vid
sammanträdet eller på bildningsförvaltningen, Drottninggatan 19

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*