Bildningsnämnden sammanträder

Tid:     Tisdagen den 13 december klockan 13 
Plats:  KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18

Öppet för allmänheten. Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund

 1. Närvaro
 2. Val av justerare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Ekonomisk uppföljning oktober 2016
 5. Förslag till fördelning av internbudget 2017
 6. Bidragsbelopp för verksamheter som bedrivs i extern regi 2017
 7. Förslag till förändring av skolorganisation för gymnasieskolan
 8. Nya skolor i Katrineholm - riktlinjer, delaktighet och inflytande
 9. Dokumenthanteringsplan för bildningsnämnden - del 1 Övergripande
 10. Yttrande över förslag till renhållingsplan 2018-2022
 11. Yttrande över förslag till kemikalieplan 2017-2020
 12. Delegationsbeslut
 13. Meddelanden

Johan Söderberg, ordförande

Kompletta sammanträdeshandlingar finns tillgängliga i den högra spalten här bredvid, vid
sammanträdet eller på bildningsförvaltningen, Drottninggatan 19

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*