20 mars 2013

Katrineholms kommun går plus för åttonde året i rad

För åttonde året i rad redovisar Katrineholms kommun ett positivt resultat, detta trots den rådande ekonomiska utvecklingen i omvärlden. Bokslutet för 2012 visar ett överskott på 33,9 miljoner kr för kommunen.

Kommunens resultat för 2012 uppgår till 33,9 miljoner kronor. Detta är en förbättring jämfört med föregående år med 27,5 miljoner kronor och innebär att kommunen visar ett positivt resultat för åttonde året i rad. Resultatet är 17,2 miljoner kronor bättre än det budgeterade, som låg på 16,7 miljoner kronor. Årets resultat påverkas dock starkt av den återbetalning av premier från AFA Försäkring* avseende åren 2007 och 2008 som skedde under året. För Katrineholms del innebar det en engångsintäkt på 34 miljoner kronor.

Nämndernas samlade resultat visar en negativ avvikelse på 23,7 miljoner kronor gentemot budget. Den största avvikelsen mot budget redovisar socialnämnden med - 23,8 miljoner kronor. Avvikelsen speglar i stor grad det bekymmersamma läget som kommunen befinner sig i, med hög arbetslöshet och därigenom ökat behov av försörjningsstöd. Socialnämnden har under året arbetat intensivt för att dämpa resursbehovet för utbetalt försörjningsstöd.

Både bildningsnämnden och service- och tekniknämnden gick in i 2012 med stora underskott, 18 miljoner kronor respektive 15 miljoner kronor. Båda nämnderna har arbetat intensivt med att omstrukturera verksamheten för att uppnå ekonomi i balans. Båda förvaltningarna har förbättrat sina resultat och redovisar för 2012 en kvarvarande obalans på - 5 miljoner kronor respektive - 6,4 miljoner kronor.

För att utvärdera om kommunen har levt upp till lagkraven om god ekonomisk hushållning, har fullmäktige definierat både finansiella mål och verksamhetsmål. För 2012 uppnås samtliga av de finansiella målen.

Som en av de största händelserna i kommunen under 2012 kan nämnas invigningen av Östra förbifarten. Under året har efterlängtade mötesplatser skapats genom invigningen av ungdomslokalerna vid Lokstallet, invigningen av det nya barnbiblioteket, öppnandet av det nya äventyrsbadet i Duveholmshallen och aktivitetsparken vid Furuliden samt sammanslagningen av Stadsparken och Gröna Kulle.

För ytterligare information, kontakta:
Göran Dahlström (S), kommunstyrelsens ordförande, telefon 0706-65 28 22

Årsredovisningen och en enklare presentation av året som gått hittar du i högerspalten.


* AFA Försäkring är det gemensamma namnet för de tre försäkringsföretagen AFA Sjukförsäkring, AFA Trygghetsförsäkring och AFA Livförsäkring. Företagen ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*