4 december 2014

PRESSMEDDELANDE: Brukare kränkt av personal och fall fick allvarliga konsekvenser

Vid Vård- och omsorgsnämndens sammanträde torsdagen den 11 december, 2014 kommer två händelser enligt Lex Sara att behandlas.

Den första händelsen handlar om att personal har kränkt en utåtagerande brukare. Kränkningen har skett närde försökt lugna ned och sedan värja sig från brukaren. Personal har även fotograferat brukaren för att dokumentera vad som hänt.

– Detta är inte acceptabelt. Boende och deras anhöriga ska känna att de kan vara trygga i vår verksamhet, säger Monica Johansson, ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Katrineholms kommun.

Utredningen har påvisat flera brister. Bland annat kunde händelsen ha undvikits om rätt insatser hade gjorts tidigare. För att detta inte ska hända igen har vård- och omsorgsförvaltningen en plan för vilka åtgärder som ska göras. Flera av dessa åtgärder är redan genomförda. Arbetsrättsliga åtgärder hanteras enligt en särskild ordning.

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att det inträffade utgör ett allvarligt missförhållande enligt Lex Sarah.

Fall under promenad
Den andra händelsen handlar om att en brukare föll ur rullstolen under en promenad utomhus. Brukaren fick flera frakturer på knän och fotleder och avled på sjukhus under natten. Fallet var en olyckshändelse och vård- och omsorgsförvaltningen har genomfört flera åtgärder och planerar ytterligare åtgärder för att detta inte ska hände igen.

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att det inträffade utgör ett allvarligt missförhållande enligt Lex Sarah.

För mer information kontakta:
Britt-Marie Svedenberg
Chef för utföraravdelningen
telefon 0150-5 6934

Monica Johansson
Ordförande i vård- och omsorgsnämnden
0150-571 66

Fakta om Lex Sarah
Syftet med Lex Sarah är att verksamheten ska utvecklas och att missförhållanden ska rättas till. Det är viktigt att komma till rätta med brister i verksamheten och att förhindra att liknande missförhållanden uppkommer igen. Syftet är vidare att bidra till att den enskilde får insatser av god kvalitet och att skydda den enskilde från missförhållanden. Ett missförhållande är en handling som utförts såväl som en handling som någon av försummelse eller av annat skäl har underlåtit att utföra och som innebär eller har inneburit ett hot mot eller har medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. Regler om Lex Sarah finns dels i socialtjänstlagen dels i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

All personal som är anställd inom kommunens äldre – och handikappomsorg, privata företag eller företag som arbetar på uppdrag av kommunen ska rapportera missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållande. Alla rapporter ska utredas, åtgärdas och avslutas med ett beslut eller ett ställningstagande. Allvarliga missförhållanden ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg.

 

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*