24 februari 2014

PRESSMEDDELANDE: Socialförvaltningen åtgärdar brister

Inspektionen för vård och omsorg har granskat Katrineholm kommuns socialförvaltning åren 2010-2013. De har bland annat funnit brister i handläggartider, utredningstider och dokumentation. Nu har socialförvaltningen fram till den 4 april på sig att redovisa åtgärder för att komma till rätta med bristerna.

 – Vår organisation har inte varit tillräckligt anpassad för den ärendetillströmning som vi haft på senare år. Ett antal åtgärder ska nu säkerställa att vår organisation får rätt förutsättningar att utföra arbetet professionellt. Våra klienter ska få det stöd och den hjälp som de har rätt till, säger Lorraine Fröberg, förvaltningschef på socialförvaltningen i Katrineholm.

Bland annat har följande åtgärder vidtagits:

·  En omstrukturering av organisationen. En ny chefsnivå av enhetschefer som inte fanns tidigare - för att en snabbare hantering vid beslutsfattande.

·  Utökat personalstyrkan samt kompletterat med konsulter tills alla vakanta tjänster är tillsatta.

·  Utökat beredskapen. Nu är det dubbel bemanning med två socialsekreterare dygnet runt och fler personer som ingår i beredskapen.

·  En åtgärdsplan är framtagen utifrån de revisioner och tillsyner som gjorts. Planen återrapporteras vid varje nämndsmöte.

·  En kvalitetspolicy är framtagen, den ska beslutas om på nämndmötet i mars.

·  Kontinuerliga informationsträffar med alla medarbetare, för dialog och utvecklingsarbete.

Senast den 4 april 2014 ska Socialförvaltningen ha redovisat åtgärderna. Inspektionen för vård och omsorg kommer därefter att genomföra ytterligare en granskning för att se om åtgärderna fått avsedd effekt. Annars riskerar socialförvaltningen att få ett vite på 600 000 kronor.

För mer information:

Lorraine Fröberg förvaltningschef socialförvaltningen, telefon: 072 – 215 57 95
lorraine.froberg@katrineholm.se

Pat Werner ordförande socialnämnden, telefon: 070 – 558 92 12
pat.werner@katrineholm.se

Skicka ett tips om sidan till någon
Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*