24 oktober 2014

Ombyggnaden av Rosenholms reningsverk invigdes idag

Ombyggnationen påbörjades i februari 2013 och nu är den nya processen invigd.

Åtgärder som genomförts under ombyggnationen är:

  • Ny biologisk process med bärarmaterial anpassade för kvävereduktion
  • Nytt kemsteg med flockningsbassänger och sedimenteringsbassänger
  • Ny slamförtjockningsdel med nya mellanslamlager och mekanisk slamförtjockare
  • Ny överbyggnad för bland annat utrustning som blåsmaskiner och slamförtjockare samt provtagningsrum
  • Utbyggnad av befintlig slamplatta

Läs mer om invigningen på Sörmland vattens webbplats

Fakta om Rosenholms reningsverk

Verket byggdes år 1956 och en stor ombyggnad genomfördes mellan 1976 och 1978. Ombyggnationen bestod i att det kemiska steget kom till.är 24 300 personer samt flertalet industrier anslutna till verket. Djulösjön är mottagare av det renade vattnet. I dag finns det 66 inkopplade pumpstationer samt 19,6 mil avloppsledningsnät som är anslutet till Rosenholm.

Reningsprocesserna i verket består idag av mekanisk-, biologisk- och kemisk rening samt slambehandling. Under den senaste ombyggnationen som slutfördes under 2014 byggdes kvävereningen om på grund av EU-krav.

Rosenholm är dimensionerad för 53 000 pe (personekvivalenter). Det inkommande avloppsvattenfl ödet är cirka 9 100 kubikmeter per dygn och idag.

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*