22 september 2014

Den första tiden efter valdagen

När väljarna har sagt sitt och rösterna är färdigräknade fördelas de 51 mandaten i kommunfullmäktige mellan de partier som kandiderat.

Mandatfördelningen utgör grunden för den majoritet som kan formas i kommunfullmäktige. Om inget parti får egen majoritet, 26 mandat eller fler, behöver flera partier komma överens om att bilda en majoritet. Se valmyndighetens hemsida för mandatfördelningen.

Mandatperioden börjar
Den nya mandatperioden för fullmäktige börjar den 15 oktober. Detta innebär att kommunfullmäktiges sammanträde den 29 september blir det sista sammanträdet för hittillsvarande fullmäktige (mandatperioden 2010-2014).

Efter valdagen ska politikerna komma överrens om hur makten ska fördelas och vem som ska ha ordförandeposterna i nämnder, styrelser och i fullmäktige. Likaså börjar politikerna diskutera vilka som ska ingå i kommunstyrelsen och vilka som ska vara kommunalråd. 

Inför det nya fullmäktiges första möte den 20 oktober (preliminärt datum) meddelar länsstyrelsen vilka 51 ledamöter som tagit plats i kommunfullmäktige. Länsstyrelsen meddelar också vilka som blir ersättare i fullmäktige.

Det nya fullmäktige kallas till sammanträdet och där utses bland annat ordförande för kommunfullmäktige och vice ordförande. Vilka det blir meddelas i media och på kommunens webbsida.

I december väljs nämnder och bolagsstyrelser
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december väljs ledamöter och ersättare i kommunens tio nämnder samt till de gemensamma nämnder där kommunen ingår. Dessutom väljs ledamöter och ersättare till de kommunalförbund där kommunen är medlem. Nämndernas mandatperiod börjar januari 2015.

Vidare beslutar kommunfullmäktige om arvoderingen för de olika uppdragen.

Om förslag är framtaget ska dessutom ledamöter och suppleanter till kommunens bolag väljas. De nya bolagsstyrelserna börjar sitt arbete efter bolagens årsstämmor i april.

Kommunfullmäktige får utbildning
I början av varje ny mandatperiod genomgår fullmäktiges ledamöter och ersättare en utbildning som handlar om vad kommunen ansvarar för, hur kommunen fungerar och hur organisationen ser ut. Utbildningen innehåller också inslag om hur fullmäktige arbetar och vad det innebär att vara fullmäktigeledamot och ersättare.

Andra viktiga beslut i början mandatperioden
Nyvalda kommunfullmäktige beslutar i november hur stor den kommunala skattesatsen ska vara för år 2015 och tar då också ställning till budgeten för 2015.

Kommunfullmäktige ska också besluta om målområden och övergripande mål för mandatperioden. Det görs genom ställningstagande till kommunplanen i början av 2015. Kommunplanen blir styrande för alla kommunens verksamheter under mandatperioden.

 

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Relaterat

Valmyndigheten

Mandatfördelningen
Beräknad publicering 23.e september