Uppföljning

Varje år gör kommunerna uppföljning av det årliga arbetet.

Den kortsiktiga uppföljningen till kommunstyrelsen görs varje månad med undantag för januari, juni och augusti. Dessutom görs en delårsuppföljning i augusti. Och i samband med bokslut sammanfattas det gångna årets resultat i årsredovisning. Se kommunens årsredovisningar och delårsrapporter under fliken ekonomi.

Uppföljning görs även på lång sikt. Syftet med den långsiktiga uppföljningen är att utgöra en grund för att sätta långsiktiga mål och göra prioriteringar. Den långsiktiga uppföljningen är ett av de viktigaste verktygen när kommunstyrelsen bedriver uppsiktsplikt.

Frågor vi ställer oss i den långsiktiga uppföljningen är därför:

  • Når vi de övergripande målen?
  • Vilka resultat har våra verksamheter jämfört med andra i liknande kommuner? Vilka effekter kan vi se? Varför ser det ut som det gör?
  • Vad gör vi med anledning av detta?

Den långsiktiga uppföljningen görs vid fyra tillfällen per år på kommunstyrelsens sammanträden. Varje nämnd och bolag kallas till kommunstyrelsen vid ett av dessa tillfällen. Utgångspunkten är att nämnden/bolaget ska kunna använda sig av uppföljning som redan görs och därför sker anpassning i tid så långt möjligt för att passa verksamheten.

Uppsiktsplikt

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen (6 kap 1§) ha uppsikt över övriga nämnder, de kommunala bolagen (både helägda och delägda) samt kommunalförbunden.

Uppsikten innebär att kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter.

Kommunstyrelsen ska övervaka den ekonomiska förvaltningen, att nämndernas verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, att lagar och förordningar följs och att resurserna används ändamålsenligt.

Om kommunstyrelsen vid denna övervakning hittar brister ska kommunstyrelsen lämna råd alternativt föra ärendet till kommunfullmäktige som får fatta beslut om eventuella åtgärder.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*