Planering på verksamhetsnivå

Nämndernas, bolagsstyrelsernas och kommunalförbundens planering

Varje nämnd, bolagsstyrelse och kommunalförbund gör en egen planering för sin verksamhet. Nämnder och bolag får sin styrning från kommunfullmäktige genom visionen, kommunplanen, planeringsdirektivet och reglementet eller bolagsordningen. Kommunplanen är en del av ägardirektivet till bolagen. Nämnderna styrs också i de flesta fall av olika lagstiftning. 

Nämndernas och bolagsstyrelsernas planering består av två delar.

Den första delen är de åtaganden man förbinder sig att göra för att svara upp mot fullmäktiges mål. Denna del av planeringen ska lämnas in till kommunstyrelsen i slutet av augusti varje år inför beredning av övergripande plan med budget.

Den andra delen innehåller resten av nämndens/bolagets planering för sin verksamhet. Planerna för nämnder och bolag ska fastställas innan planeringsåret påbörjas. 

När den politiska nivån gjort politiska ställningstaganden och dessa har sammanställts i de politiska styrdokumenten är det dags för verksamhetsnivån att planera hur allting ska genomföras och av vem/vilka. Detta görs genom verksamhetsplaner. Styrsystemet reglerar inte hur verksamhetsplanerna ska se ut.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*