Tillgänglighet

Hur tillgänglig kommunens verksamhet är för dig som invånare är en viktig kvalitetsfråga.

Det handlar om hur lätt det är att få svar på en fråga via telefon och e-post, öppettider för vissa verksamheter samt hur länge man får vänta för att t.ex. få en plats på äldreboende.

Så här läser du tabellen
I kolumnerna "Resultat 2014" och "Resultat 2015" anges Katrineholms resultat i de två senaste KKiK mätningar som man deltagit i. Under rubriken "Genomsnitt alla 2015" redovisas genomsnittet för alla de kommuner som har ett värde för respektive mått 2015.


= Bland de 25 % med bäst resultat
    = Bland de 25 % med resultat närmast över mitten
   = Bland de 25 % med resultat närmast under mitten
   = Bland de 25 % med sämst resultat

 

Mått Resultat 2014 Resultat 2015 Genomsnitt alla 2015
Hur många av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? (procent) 74 83 84
Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga? (procent) 45 41 46
Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? (procent) 94 100 94
Öppettider utöver vardagar 8-17 på bibliotek, simhall och återvinningsstation (antal timmar per vecka)? 53 55 49
Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskole-verksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum? (procent) 20 48 65
Hur lång är väntetiden för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum? (antal dagar) 67 31 23
Hur lång är väntetiden i snitt för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats? (antal dagar) 78 58 57
Hur lång är handläggningstiden i snitt för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök? (antal dagar) 9 14 16

 

KommentarerEn förbättring har skett när det gäller kommunens tillgänglighet per e-post, fler får svar inom två arbetsdagar. Tillgängligheten per telefon är dock ett förbättringsområde för kommunen. Undersökningen visar å ena sidan att det kan vara svårt att komma fram när man behöver få svar på en fråga, å andra sidan att alla som kommit fram har fått bra svar och ett gott bemötande.

Efter förslag från besökare har simhallen i sportcentret ökat öppettiderna vilket ger bättre tillgänglighet.

Väntetiderna till kommunens förskolor och äldreboende har förkortats ordentligt från föregående år. Andelen som blir erbjudna en plats på en förskoleverksamhet på önskat placeringsdatum har ökat från en femtedel till närmre hälften, och den genomsnittliga väntetiden för dem som inte kunnat få plats på önskat datum har minskat med en månad. Till äldreboendena har den genomsnittliga väntetiden minskat med närmre tre veckor. Dock är väntetiderna till både förskoleverksamhet och äldreomsorg fortfarande relativt långa i jämförelse med andra kommuner.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Verksamhetscontroller Anna Marnell
Telefon: 0150-570 04 Mobil: 0730-55 57 47
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*