Effektivitet

Effektivitet handlar om vilket resultat vi får ut i förhållande till kostnaderna för kommunens verksamheter.

Det räcker alltså inte att bara titta på hur mycket vi satsar på till exempel skolan eller enbart vilket resultat vi uppnår. Det är kombinationen av de två måtten som visar hur effektiv kommunen är.

Så här läser du tabellen

I kolumnerna ”Resultat 2014” och ”Resultat 2015” anges Katrineholms resultat i de två senaste KKiK mätningar som man deltagit i. Under rubriken ”Genomsnitt alla 2015” redovisas genomsnittet för alla de kommuner som har ett värde för respektive mått 2015.

   = Bland de 25 % med bäst resultat
  = Bland de 25 % med resultat närmast över mitten
  = Bland de 25 % med resultat närmast under mitten
  = Bland de 25 % med sämst resultat

 

Mått Resultat 2014 Resultat 2015 Genomsnitt alla 2015
Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan?
(kronor per år)
113 528
(2013)
116 260
(2014) 
130 784 
Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven?
Andel elever som uppnått Skolverkets fastställda kravnivåer (procent).
91 90 93
Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven? Andel elever som uppnått Skolverkets fastställda kravnivåer? (procent) 53 61  70 
Hur stor andel av eleverna i åk 9 är behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet? 77,2 79,8 85,2
Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8. Andelen positiva svar (procent). 72 70 75
Kostnad per betygspoäng (kronor).  372
(resultat 2014, kostnad 2013)
397
(resultat 2015, kostnad 2014) 
375 

Gymnasieelever som fått examen eller studiebevis inom fyra år inklusive IM (procent)

Ny definition 2015 83,1 78,6
Kostnad för elever som inte fullföljer gymnasiet. Andel elever som inte fullföljt gymnasiet gånger kostnad per elev i gymnasiet (kronor). 26 657
(resultat 2014, kostnad 2013)
18 063
(resultat 2015, kostnad 2014) 
25 809
Vilket serviceutbud finns inom särskilt boende (andel av maxpoäng)? 61 51 66 
Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende (kronor per brukare och år)? Ny definition 2015 567 515 (2014) 800 900 (2014)
Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende (procent). 85 85 83
Vilket omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst finansierad av kommunen (andel av maxpoäng)? 67 64 65

Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen? (kronor per brukare och år)

302 519 (2013) 260 644 (2014) 264 044 (2014)
Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst (procent)? 93 93 91
Vilket serviceutbud finns inom LSS grupp- och serviceboende (andel av maxpoäng)? 80 72 82
Andelen inte återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats/utredning (procent). 75 79 78

 

KommentarerMåtten om effektivitet handlar framför allt om skola och omsorg. Kostnadsmässigt står sig kommunen väl i jämförelse med andra kommuner. Inom grundskolan har resultaten förbättrats inom flera områden men ligger fortfarande lågt jämfört med andra kommuner. När det gäller andelen elever med godkänd gymnasieexamen är resultat är däremot bland de bästa i landet.  Inom omsorgen finns ett mer begränsat serviceutbud än i många andra kommuner, men Katrineholm har ändå en större andel nöjda brukare i äldreomsorgen än genomsnittet i Sverige.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Verksamhetscontroller Anna Marnell
Telefon: 0150-570 04 Mobil: 0730-55 57 47
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*