Samhällsutveckling

Hur framgångsrik en kommun är som samhällsbyggare är komplext. Det behövs mått som visar olika aspekter av hur samhället utvecklas.

Här redovisas mått av olika slag som tillsammans kan ge en viss uppfattning om kommunen som samhällsbyggare.

Så här läser du tabellen

I kolumnerna ”Resultat 2014” och ”Resultat 2015” anges Katrineholms resultat i de två senaste KKiK mätningar som man deltagit i. Under rubriken ”Genomsnitt alla 2015” redovisas genomsnittet för alla de kommuner som har ett värde för respektive mått 2015.


= Bland de 25 % med bäst resultat
  = Bland de 25 % med resultat närmast över mitten
  = Bland de 25 % med resultat närmast under mitten
  = Bland de 25 % med sämst resultat

 

Mått Resultat 2014 Resultat 2015 Genomsnitt alla 2015
Andelen invånare 20-64 år som förvärvsarbetar (procent). 74,3
(2013)
74,5
(2014)
78,5
Andel invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd (procent) 9,0 8,8 4,2
Hur många nya företag har startats i kommunen första halvåret (antal per 1000 invånare)? 3,8 4,4 4,9
Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen? (index)  Ingen mätning 2014 65 68
Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare? (antal utbetalda dagar per försäkrad 16-64 år) 

9,6
(2013)

11,2
(2014)
10,5
(2014)
Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall (procent). 31
(2013)
30
(2014)
39
(2014) 
Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar? (procent) 49 46 34
Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? (procent)  32 34 25
Upplever medborgarna att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo i? (index) 60 Ingen mätning 2015  60

 

Kommentarer: När det gäller kommunen som samhällsbyggare har Katrineholm tuffare förutsättningar än många andra kommuner. Dels för att vi har en lägre andel invånare med jobb än genomsnittet i landet, dels för att vi har en hög andel invånare med försörjningsstöd. Här finns också tre mått kring kommunens miljöarbete. Katrineholms kommun ligger bra till när det gäller två av måtten – andelen miljöbilar och andelen ekologiska livsmedel. Det tredje miljömåttet gäller återvinning av hushållsavfall, vilket är ett utvecklingsområde. Där har ett aktivt arbete för förbättring kring matavfall redan påbörjats.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Verksamhetscontroller Anna Marnell
Telefon: 0150-570 04 Mobil: 0730-55 57 47
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*