Hur mycket skatt får kommunen in?

Eget skatteunderlag 1 268 Mnkr
Kommunalekonomisk utjämning 404 Mnkr
LSS-utjämning 47 Mnkr
Kommunal fastighetsavgift      52 Mnkr
Totalt 1 771 Mnkr

Siffrorna ovan avser beräknade intäkter enligt budget 2014.

Begreppsförklaringar

Eget skatteunderlag

Katrineholmarnas beskattningsbara inkomst *kommunalskattesatsen 22,18 procent.

Kommunalekonomisk utjämning

Består av inkomstutjämning och kostnadsutjämning. Utjämningssystemen ska ge alla kommuner ekonomiska förutsättningar för att ge likvärdig service oberoende av kommuninvånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden.

LSS-utjämning

Ska kompensera kommunerna med ovanligt hög andel personer som är berättigade till stöd enligt LSS och LASS (lagen om särskild stöd unga och vuxna)

Kommunal fastighetsavgift

Ersätter systemet med fastighetsskatt. Under 2009 fick kommunerna ett schablonbidrag per invånare. Från och med 2010 kompletteras detta individbidrag med den faktiska ökningen av taxeringsvärden i Katrineholm.

Diagrammet visar fördelningen av kommunens intäkter.

 diagram

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*