Ekonomi, taxor och avgifter

Den viktigaste inkomstkällan för kommunerna är kommunalskatten. Varje kommun bestämmer själv vilken kommunalskatt som kommuninvånarna ska betala. Detta sker i samband med att man fastställer budgeten för det kommande året.

Förutsättningarna för att bedriva verksamhet varierar mellan olika kommuner bland annat beroende på skatteunderlag, åldersstruktur, geografiskt läge och glesbygdsgrad. För att utjämna dessa skillnader finns generella system för både inkomst- och kostnadsutjämning mellan kommunerna. Dessutom finns ett speciellt system för utjämning av kostnader avseende handikappomsorg (LSS). Kommunalskatten och olika typer av utjämningar ger kommunen cirka 85 procent av dess intäkter.

Avgifter och taxor

Förutom skatteintäkter får en kommun in avgifter och taxor för olika typer av tjänster, till exempel förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, äldreomsorg och bygglov.

Försäljning av olika tjänster uppgår dock bara till 10 procent av kommunens samlade intäkter.

Budget, delårsbokslut och månadsuppföljning

Kommunerna gör en budget för varje år där det framgår hur mycket pengar de olika verksamheterna får kosta under året. För att se att verksamheterna inte använder mer pengar än vad de har i budget följs ekonomin upp på olika sätt.

I Katrineholm görs ett delårsbokslut i augusti. Dessutom sammanställs tio gånger per år en månadsuppföljning, som omfattar den senaste månadens resultat samt prognos för helåret.

Årsredovisning

Hela året summeras i en årsredovisning som berättar de viktigaste sakerna som hänt under det gångna året.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*