Trygghetsmodellen

Vård- och omsorgsförvaltningen inför Katrineholms trygghetsmodell från januari 2014. Detta innebär att äldre personer ska känna sig trygga med den vård och omsorg de får i hemmet och med att de kan komma direkt till ett boende när de behöver.

Målet med att införa Trygghetsmodellen är att öka tillgängligheten till kommunens boenden, att äldre ska känna sig trygga med att de får vård, stöd och rehabilitering i hemmet. Detta ska bidra till att äldre får högre livskvalité och får förutsättningar att leva som aktiva och självständiga samhällsmedborgare.

Trygghetsmodellen innebär:

  • ökad vård, stöd och rehabilitering i hemmet för brukare.
  • en mottagningstimme i hemmet för personer.
  • som kommer hem från vistelse på sjukhus.
  • ökad möjlighet till dialog om hur beviljade insatser ska utföras.
  • ökat stöd till närstående. plats på boende utifrån behov.
  • fler platser för personer med demens.
  • Ökat stöd i hemmet

Ökat stöd i hemmet

För att kunna bo hemma erbjuder kommunen ökat stöd, vård och rehabilitering i hemmet. En mottagningstimme i hemmet erbjuds till de som gör en vårdplanering på sjukhus och som har försämrats i sitt hälsotillstånd eller inte haft hemtjänst tidigare. Mottagningstimmen ska skapa trygghet inför hemkomsten och det ger möjlighet till dialog om hur beviljade insatser ska utföras.

Ökat stöd till närstående

De som vårdar närstående i hemmet och har behov av egen tid eller tid för sig själv får ökat stöd. Detta sker genom att det blir möjligt att själv boka plats på korttidsboende, en så kallad trygghetsplats upp till 14 dagar. Dessutom utökas de timmar där hemtjänsten kan avlösa närstående i hemmet, från tio till 20 timmar per månad.

Plats på boende utifrån behov

Trygghetsmodellen ska även göra det möjligt att erbjuda medborgarna trygghetsplats på korttidsboende eller en permanent plats på boende när behovet uppstår. En person som inte kan klara sig hemma och snabbt kan behöva komma till ett boende kan be om en trygghetsplats. Personer som kan få trygghetsplats får inte ha akut behov av läkare.

Söka trygghetplats eller boende

Trygghetsplats ordnas av boendesamordnare på kommunen. Under jourtid ansvarar sjuksköterska i tjänst på kommunen. Plats på permanent boende kräver beslut av handläggare och beslutas utifrån Socialtjänstlagen (SoL). Alla förfrågningar om trygghetsplats och kontakt med handläggare sker via Äldreomsorgen Direkt.

Katrineholms trygghetsmodell har inspirerats av Piteåmodellen

Nyhetsbrev om arbetet med att skapa Trygghetsmodellen

Skicka ett tips om sidan till någon