Hälsofrämjande/salutogent förhållningssätt inom äldreomsorgen i Katrineholm

Loading the player ...

 

Under våren 2009 startade projektet "hälsofrämjande/salutogent förhållningssätt". Med ett hälsofrämjande/salutogent förhållningssätt menas att i större utsträckning utgå från hälsans ursprung, att arbeta hälsofrämjande utifrån varje individs enskilda förutsättningar, att stimulera till en känsla av självständighet och meningsfullhet. Exempel kan vara att uppmuntra de äldre till att genomföra det som de klarar av att göra och ge stöd i det de inte klarar. Motivera och uppmuntra till egna val för att själv få bestämma över sin vardag. Vara flexibel i sitt omhändertagande, lyssna in varje enskild individ utifrån dennes behov och därefter skapa möjligheter till en meningsfull dag.

 

Projektet riktar sig i första hand till chefer, handläggare, paramedicinare och sjuksköterskor inom äldreomsorgen som får ansvaret att under två år förmedla kunskaper om det hälsofrämjande/salutogena förhållningssättet till sina medarbetare samt att genomföra och redovisa ett antal förändringsarbeten utifrån det hälsofrämjande/salutogena förhållningssättet. Syftet med projektet är bland annat att öka kunskaperna och skapa förståelse för det hälsofrämjande/salutogena förhållningssättets vinster och förändra verksamheten i riktning mot detta.

Projektet pågår även under 2010. För mer information läs projektplanen via länken i högerspalten.

 

Salutogent synsätt - Lövåsen

Innan och i samband med planering för ombyggnad av det före detta sjukhemmet bedrivs ett utvecklingsarbete beträffande verksamhetens innehåll. Verksamheten ska präglas av ett salutogent (Hälsofrämjande) synsätt. Till detta har också knutits ett projekt som inriktats på utveckling av teknik och färg för att underlätta vardagslivet för de äldre och för personalen i verksamheten. Teknikdelarna finansieras till stor del av medel från hjälpmedelsinstitutet och EU:s strukturfond.

Projektet övergick under 2010 till projektet Hälsofrämjande/salutogena förhållningssättet. Erfarenheterna kring projektet kan läsas i slutrapporten via länken i högerspalten.

 

Goda exempel förbättrar kommunens vård och omsorg

Vård- och omsorgsförvaltningen i Katrineholms kommun arbetar ständigt för att göra kommunens vård och omsorg ännu bättre. Verksamheten har nu samlat goda exempel på förbättringsarbete i ett kompendium. 

- Det pågår många förbättringsarbeten för att gör vården och omsorgen i kommunen ännu bättre. I projektet salutogent förhållningssätt har vi arbetat med att ta fram goda exempel från verksamheten. Nu har vi samlat våra goda exempel i ett kompendium, säger Matilda Nilhage, projektledare för förvaltningens hälsofrämjande arbete.

De förbättringsarbeten som presenteras i kompendiet handlar om hur verksamheterna arrangerat sociala aktiviteter, förbättrat arbetssätt och struktur på arbetet, hur man anpassat vården till individens behov och hur man arbetat för att minska viktras bland vissa brukare.

Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt vilket innebär att vi sätter individen i centrum och  utgår från de goda vilket skapar en känsla av sammanhang, tillvaron blir begriplig, hanterbar och meningsfull.

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*