27 mars 2017

Brukarinflytande

Medborgardialog är viktigt för att utveckla verksamheten

Vård- och omsorgsnämnden arbetar på olika nivåer med samråd mellan politiker, förvaltning, brukare och brukarorganisationer.

Tre typer av möten finns:

Medborgardialoger

Dialog mellan brukare och politiker två gånger per år. En för äldreomsorgen och en för funktionshinderområdet. Öppna för allmänheten.

Samråd med brukarorganisationer

Områdeschef och representant från medborgarfunktionen träffar brukarorganisationerna en gång per termin.

Brukarråd

För att öka brukarinflytandet på verksamhetsnivå träffar brukarrådet områdeschefen. Även enhetschef bör delta. 
Deltar gör minst en brukare per boende (anhörig i verksamhet med barn och ungdom), arbetsgrupp, boendestöd, hemtjänstområde och så vidare, beroende på de verksamheter som ingår i gruppen. Gruppen kan vid behov adjungera andra till mötet.
Brukarrepresentationen ska vara i majoritet vid samtliga möten.

Gruppen har inga beslutsbefogenheter utan är ett forum för dialog mellan brukare/anhöriga, områdeschef samt i de fall de är inbjudna också kontaktpolitiker.
Frågor som skall lyftas är informationsfrågor, synpunkter och verksamhetsplanering där brukare/anhörig bereds möjlighet till att påverka verksamhetens utformning.

Kontaktpolitiker

En gång per termin kallas nämndens kontaktpolitiker till brukarrådet med syftet att göra kontakten med politiker lättare för brukaren.
Kontaktpolitikernas roll är att informera om vad som händer i nämnden samt att bevaka brukarperspektivet i verksamheten för nämndens räkning.

Förteckning över aktuella kontaktpolitiker

Hemtjänst, område 1
Ulrica Truedsson (S) och Lilli Marton (MP)

Lövåsgårdens korttidsboende, område 2
Karin Frisk (S) och Jussi Rinne (SD)

Lövåsgårdens vård-/demensboende, område 2
Karin Frisk (S) och Emilia Tennmyr (C)

Norrgläntans demensboende, område 2
Leif Högberg (S) och Inger Björklund (KD)

Strandgårdens vård-/demensboende, område 2
Ing-Britt Pettersson (S) och Suzanne Larsson  (SD)

Furulidens vårdboende, område 3
Lennart Olsson (S) och Inger Björklund (KD)

Malmgårdens vårdboende, område 3 
Carl-Magnus Fransson (M) och Inger Hult (L)

Vallgårdens vård-/demensboende, område 3
Lilian Lunde (S) och Inger Hult (L)

Yngaregårdens vårdboende, område 3
Christoffer Öqvist (M) och Kjell Larsson (C)

Almgårdens vård-/demensboende, område 3
Dan Jonsson (S) och Emilia Tennmyr (C)

Panterns demensboende, område 3
Marita Sundqvist (S) och Kjell Larsson (C)

Igelkottens vård-/demensboende, område 3
Ulf Jonasson (M) och Lilli Marton (MP)

Social- neuropsykiatri, område 4
Ove Melin (S) och Whera Nyvell (MP)

Arbete/sysselsättning, område 4
Ove Melin (S) och Lennart Halvardsson (L)

Resurscenter, område 4
Ajrula Ismailji (S) och Glenn Rindhoff (V)

Barn och ungdom, område 4
Sofie Gårdhult (M) och Whera Nyvell (MP)

LSS-bostäder, område 4
Sofie Gårdholt (M) och Lennart Halvardsson (L)

Adress och telefon till kontaktpolitikerna finns i registret över ledamöter och ersättare i Katrineholms kommun/Förtroendevalda - se länk i högerspalten.

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*