Katrineholms kommuns krisorganisation

När något allvarligt händer i samhället är det viktigt att vara förberedd. Alla kommuner ska enligt lag ha en beredskap för kriser och katastrofer, både i fredstid och vid så kallad höjd beredskap (vid krigsfara). En krissituation uppkommer vid till exempel ett totalt och långvarigt strömavbrott, då samhällsfunktionerna på grund av detta inte fungerar.

Riskerna och sårbarheten i kommunens verksamheter har analyserats av alla förvaltningar. Analyserna utgör grunden för de åtgärder som kan vidtas för att lindra effekterna av en allvarlig händelse.

Här presenteras mycket kortfattat Katrineholms kommuns krisorganisation.

Krisledningsnämnden

Nämnden består av tre ordinarie politiskt valda ledamöter med respektive två ersättare. Nämnden kallas när en synnerligen omfattande och allvarlig händelse inträffat. Huvuduppgiften är att fatta beslut i principiellt viktiga frågor under krisen och om en eventuellt lägre servicenivå. Nämnden kan temporärt beslutsmässigt överta andra nämnders verksamhet

Krisledningsgruppen

Gruppen leder det praktiska krisarbetet och grundbemannas med följande befattningshavare

  • kommunchefen (krisledningschef, leder arbetet och beslutar om åtgärder
  • informationschefen (informationsansvarig)
  • kanslichefen (analyserar krissituationen med verksamhetsansvariga och annan expertis)
  • administrative chefen (ombesörjer krisarbetets administration
  • socialchefen (ansvarar för POSOM-gruppen, psykosocialt stöd till drabbade av krisen)
  • säkerhetsstrategen (kommunens säkerhetsansvarige, stödjer krisorganisationen på olika sätt)
  • företrädaren för räddningstjänsten (ett viktigt stöd för krisledningen)
  • stabschefen (biträder krisledningschefen vid särskilt omfattande händelser)

Krishanteringsråd och frivilligresurser

Kommunen ska undersöka möjligheterna att i organiserad form få hjälp i en krissituation av aktörer utanför den kommunala organisationen. Ett krishanteringsråd bildas av representanter från till exempel polisen, landstinget, vägverket, banverket, elbolag, större företag på orten, hemvärnet. En frivillig resursgrupp består av personer från till exempel Lottakåren, Röda korset, Frivilliga radioorganisationen.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Säkerhetschef Peter Henriksson
Telefon: 0150-57001
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*