Hemtjänst

Personal från hemtjänsten hjälper till att göra mellanmål.

Den som har stora behov av vård och omsorg ska ha möjlighet att bo kvar och i det egna hemmet. Hjälp och stöd från samhället gör det möjligt.

Hemtjänsten underlättar möjligheten för äldre och personer med funktionsnedsättning att bo kvar i det egna hemmet.

Insatserna kan vara städning, tvätt, inköp, personlig omvårdnad, trygghetslarm och matdistribution.

Insatserna i hemtjänsten ges efter prövning enligt Socialtjänstlagen.

Inom hemtjänsten arbetar vi utifrån ett hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbetssätt. Det innebär att vi uppmuntrar dig att själv göra det som du klarar, vi stödjer dig i det du inte klarar genom att utföra sysslorna tillsammans med dig utifrån dina förutsättningar, vi motiverar och uppmuntrar dig till att göra egna val och själv bestämma över din vardag.

Mottagningstimme om du kommer från sjukhus

De som gör en vårdplanering på sjukhus och som har försämrats i sitt hälsotillstånd eller inte haft hemtjänst tidigare erbjuds en mottagningstimme i hemmet. Mottagningstimmen ska skapa trygghet inför hemkomsten och det ger möjlighet till dialog om hur beviljade insatser ska utföras. Mottagningstimmen är en del av Katrineholms trygghetsmodell som ska bidra till att äldre får högre livskvalité och får förutsättningar att leva som aktiva och självständiga samhällsmedborgare.

Är du i behov av hjälp och stöd eller vill veta mer kontakta Äldreomsorgen Direkt 0150-48 80 30 eller Handikappomsorgen Direkt 0150-48 80 10.

Fritt val av hemtjänst

Från den 1 januari 2011 kan du som har hemtjänst i Katrineholms kommun välja om hemtjänsten ska utföras av kommunen eller en privat utförare. Valet omfattar alla insatser inom hemtjänsten, utom natt- och larminsatser. Dessa insatser utförs av kommunens personal.

Vilka företag kan jag välja?

Du kan välja bland de utförare som Katrineholms kommun har godkänt. Mer information om vilka företag du kan välja finns i högerspalten. De godkända utförarna uppfyller kommunens krav på bland annat kvalité och kompetens. De har samma sekretess- och tystnadsplikt som kommunens hemtjänst.

Vad krävs för att bli utförare?

Vill du veta mer om vad som krävs för att bli godkänd för att utföra hemtjänst kan du läsa mer på www.katrineholm.se/utforarefrittval.  

Hur väljer jag?

Du gör ditt val via blanketten för val och byte av utförare som finns i högra spalten.
Där anger du vilken utförare du väljer och om det gäller omvårdnad eller service.

Omvårdnad är stöd kring din personliga omsorg till exempel av- och påklädning och dusch.
Serviceinsatser omfattar praktiska sysslor i vardagen som du inte klarar själv. Det är till exempel städ, tvätt, ledsagning, inköp och ärenden.
Du kan välja samma eller olika utförare för omvårdnad eller serviceinsatser.

Om du väljer att skicka in ditt val/byte via post är adressen Katrineholms kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, 641 80 Katrineholm.

Vad händer om jag inte gör något val?

Om du inte kan eller vill välja så kommer hemtjänsten att utföras av Katrineholms kommun. 

Vad händer när jag gjort mitt val?

Biståndshandläggaren meddelar ditt val till den utförare du valt.
Utföraren får veta vilka insatser du beviljats.
Därefter kontaktar utföraren dig och ni kommer överens om hur och när insatserna ska utföras.

Vad kostar det?

Du betalar samma avgift för insatserna oavsett vem som utför dem. Kommunen har fastställt avgiften och du betalar kommunen via faktura, som skickas hem till dig. Utförarna får inte kräva extra betalning för de insatser som kommunen beslutat att du har rätt till. Här hittar du information om avgifter.

Kan jag byta utförare?

Du kan byta utförare när du vill. Det tar cirka 14 dagar att genomföra bytet. Gör ditt omval via blanketten för val och byte av utförare som finns i högra spalten. 

Kan jag få mer hjälp av utförarna?

Utöver de beviljade insatserna kan de privata utförarna erbjuda ytterligare tilläggstjänster.

Du beställer tilläggstjänsterna direkt av utföraren och betalningen sker efter överenskommelse mellan dig och företaget.

Du betalar själv för tilläggstjänsterna utöver avgiften som du betalar till kommunen.

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Handikappomsorgen Direkt
Telefon: 0150-48 80 10
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*