Möte med handläggare, foto: Johan Nygren

Försörjningsstöd

Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Den som inte kan försörja sig och sin familj på annat sätt, kan ha rätt till bistånd för sin försörjning, så kallat försörjningsstöd.

Utbetalning

Försörjningsstödet är behovsprövat och betalas ut av socialförvaltningen.
Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.

Försörjningsstöd utbetalas, förutom för de kostnader som ingår i Riksnormen, även till skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. Man kan också få bistånd till skäliga kostnader för sin livsföring i övrigt.

Riksnormen baseras på Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar av några av de vanligaste kostnaderna i ett hushåll.

I riksnormen ingår följande:

Personliga kostnader såsom:

 • Livsmedel och övriga hushållsutgifter
 • Kläder och skor
 • Hälsa och hygien
 • Lek och fritid

Gemensamma hushållskostnader såsom:

 • Förbrukningsvaror
 • Dagstidningar, telefon och TV-licens

Socialnämnden får begära att den som uppbär försörjningsstöd under viss tid ska delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat beredas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

När du ansöker om försörjningsstöd får du i din ansökan godkänna att handläggaren får kontrollera dina uppgifter. Kontakt tas med till exempel försäkringskassa, arbetslöshetskassa, arbetsförmedling, arbetsmarknadsenheten, introduktionsenheten, skatteverket och bilregistret.

Livsföring i övrigt

Om den enskilde inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, kan den enskilde få ekonomiskt bistånd för sin livsföring i övrigt som kan avse bl.a. kostnader för

 • hälso- och sjukvård,
 • tandvård,
 • glasögon,
 • hemutrustning,
 • flyttkostnader,
 • spädbarnsutrustning,
 • umgängesresor,
 • avgifter för kommunal service, ansöknings- och förmedlingsavgifter,
 • rekreation,
 • begravning, och
 • skulder.

Försörjningsstöd till ungdomar

Ungdom under 25 år utan egna inkomster som tecknat hyresavtal
Huvudregeln är att bistånd till boendekostnad inte ska beviljas om hyresavtalet tecknas under period då den sökande saknar inkomst och möjlighet att själv betala hyran. Undantag från huvudregeln kan göras om det föreligger starka sociala skäl till flyttningen.

Ungdom som avslutat skolgång men ej tidigare betalat hyresdel till föräldrarna
Huvudregeln är att bistånd till hyresdel inte ska beviljas. Undantag ska göras när den unge är medlem i en familj som har försörjningsstöd eller som annars skulle bli i behov av det. Följande fall blir aktuella:

• Inkomst av bostadsbidrag bortfaller när den unge fyller 18 år eller avslutar gymnasiet. Hyresdel för den unge kan beviljas med samma summa som det tidigare bostadsbidraget. Gäller hushåll där samtliga barn är minst 18 år eller äldre.

• Föräldrarna söker bostadsbidrag som barnfamilj. Försäkringskassan räknar ut en hyresdel som det vuxna barnet ska betala vilket minskar föräldrarnas hyra och bostadsbidrag. Bistånd till hyra kan beviljas med den summa som försäkringskassan fastställt som hyresdel. Gäller hushåll med barn både under och över 18 år.

Sekretess

Alla uppgifter om dig omfattas av sekretess hos socialtjänsten. Det betyder att inga uppgifter om dig lämnas ut.

Skicka ett tips om sidan till någon
Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*