Hemterapeut

Barn har rätt att växa upp under trygga och goda förhållanden. Om något går snett i en familj har man rätt att få hjälp av socialtjänsten i kommunen.
Kontakten med en hemterapeut kan vara den hjälp som behövs för att familjen ska få en bättre livssituation.

En hemterapeut

En hemterapeut är en stödperson som finns till hands när någon tillfälligt behöver hjälp i sin hemmiljö, i de dagliga rutinerna eller i sin föräldraroll.

Vi arbetar med familjer, blivande föräldrar och ensamstående med barn. Vår uppgift är att ge känslomässigt, pedagogiskt och praktiskt stöd i det vardagliga livet.

Så här arbetar vi:

Genom samtal och praktiskt stöd vill vi visa hur man själv kan styra sin vardag istället för att låta problemen styra den. Vi vill

  • hjälpa er att bryta negativa mönster och stärka de positiva
  • ge råd och stöd vid konflikter
  • vid behov, förbättra kontakten med människor i er närhet
  • vägleda och stödja utifrån barns be-hov och utveckling
  • ge viss praktisk hjälp som t.ex. att få rutiner kring ekonomi
  • ge stöd och vägledning om hur man sköter ett hem

Vi kan även hjälpa dig att få kontakt med familjerådgivning, skola, sjukvård, barnomsorg etc.

Vi följer en uppgjord plan

Innan vi börjar arbeta med en familj går socialsekreteraren igenom vilka problemen är och skriver en arbetsplan utifrån familjens behov.

Sedan vi lärt känna varandra fortsätter vi med regelbundna träffar. Även kontakten med socialsekreteraren fortsätter.

En gång per halvår stämmer vi tillsammans av hur det går.

Känns det som att det arbete familjen och hemterapeuten gör tillsammans börjar ge resultat? Ska vi ändra på något? Kan vi börja minska tiden när vi träffas?

Barn har rättigheter

Utgångspunkten för hemterapeuternas arbete i en familj är att sätta barnens behov och rättigheter i centrum.

I FN:s barnkonvention beskrivs vilka rättigheter barn har. Där står att alla barn har samma rättigheter och lika värde och att ingen får diskrimineras. Alla barn har rätt till ett gott liv.

Socialtjänsten har ett stort ansvar när det gäller att se till att barnen får ett gott liv. Om barn och unga riskerar att fara illa är det socialtjänstens uppgift att hjälpa familjen, att bistå med råd, stöd och behandling

Skicka ett tips om sidan till någon
Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Broschyr hemterapeut