Stråket genom Katrineholm

Vintern 2014 startade arbetet med att ta fram ett gestaltningsprogram för stråket genom Katrineholm (gamla genomfarten). Programmet är nu klart och presenteras nedan.

Illustration som gestaltar en del av stråket, illustration: SWECO
Klicka på bilden för att ladda ned gestaltningsprogrammet.

Från genomfart till stråk
Gestaltningsprogrammet är en hjälp i arbetet med att utforma det cirka 6 kilometer långa stråket genom Katrineholm så att allt hänger ihop. Du kan ladda ned programmet via länken i högerspalten.

Gestalningsprogrammet syftar till att skapa förutsättningar för en långsiktlig planering av den nuvarande genomfarten. Tanken är att gå från genomfartsled till stråk - ett stråk som blir en levande del av staden, och som genomsyras av en mer stadsmässig karaktär. Idag kan den befintliga genomfarten, precis som järnvägen, upplevas som en barriär mellan de olika stadsdelarna. Det här vill vi bort ifrån och lösningarna kan du läsa mer om i programmet. 

Var går detta stråk?

Gestaltningsprogrammet för stråket genom Katrineholm avser sträckan mellan norra infarten till Katrineholm (trafikplats Heden vid förbifarten) och Djulö Kvarn. Karta över var stråket genom Katrineholm går

Rösta på ditt favoritförslag!

Just nu kan du rösta på tre olika förslag på ny Shared Space-yta som ska knyta ihop Fredsgatan med Vasavägen. SHARED SPACE är begreppet för en plats där alla trafikslag så som bilar, cyklar och gående, samsas på samma yta. Genom att gestalta platsen med omsorg och tydlighet kommer de olika trafikslagen att röra sig sakta över ytan, hinna se varandra och få ögonkontakt, och samsas om samma yta utan risk för olyckor.

Besök Mentimeter - Votingför att rösta på ditt favoritförslag! Förslagen hittar du nedan.

Förslag 1 - SWECO

Förslag på shared-space av Sweco

Klicka på bilden för att öppna förslaget i PDF-format

Förslag 2 - Tengbom

Förslag på shared-space av Tengbom

Klicka på bilden för att öppna förslaget i PDF-format

Förslag 3 - WSP

Förslag på shared-space av WSP

Klicka på bilden för att öppna förslaget i PDF-format

Så här ser resultaten ut just nu!


Det här sker 2016

Utbyggnaden av stråket kommer att ske i etapper. Under 2016 kommer följande ombyggnationer att påbörjas:

Ombyggnation av sträckan Tegnérvägen - Åsgatan

Skiss som visar utvecklingen av Eriksbergsvägen
Läs mer om planerna på sidorna 17 till 19 i gestaltningsprogrammet.

Här kommer vi fokusera på att omvandla gatan från trafikled till stadsgata med mer utrymme för träd, plantering och möbleringszoner. Vi kommer att smalna av de befintliga körfälten från fyra körfält till två. Detta ger utrymme för stadskvalitéer som grönska, gång- och cykelytor samt bil- och cykelparkering. Målet är att utveckla stråket och omvandla den större vägen till en trevlig stadsgata. 

Vi kommer dessutom att utveckla gång och cykelbana på båda sidorna av gatan enligt gestaltningsprogrammet och gång- och cykelplanen. 

Ny cirkulationsplats Linnévägen/Eriksbergsvägen

Skiss på cirkulationsplatsen vid Eriksbergsvägen/Linnévägen

Läs mer om planerna på sidan 19 i gestaltningsprogrammet.

Under 2016 kommer vi inleda arbetet med att göra om korsningen Linnévägen/Eriksbergsvägen till cirkulationsplats. Det här gör vi för att ge ett lugnare och jämnare trafikflöde. I dag är stråket ett stort skolstråk för oskyddade trafikanter. Den nya cirkulationsplatsen kommer bidra till lägre hastigheter och samtidigt öka tryggheten och framkomligheten.

Gång- cykelväg på sträckan Videvägen (ICA Maxi) - Vassmogatan (OKQ8)

Läs mer om planerna på sidorna 9 till 11 i gestaltningsprogrammet.

Idag är Stockholmsvägen (norr om Vassmogatan) en saknad länk i cykelnätetet i Katrineholm. Sträckan är även utpekad som ett snabbstråk för cyklister med prioriterad framkomlighet. För att skapa bättre tillgänglighet och öka trafiksäkerheten till och kring Lövåsens handelsområde kommer vi att fortsätta utveckla och bygga ut gång- och cykelnätet på sträckan. 

Det här innebär att diket på östra sidan läggs igen och en 4,0-4,5 meter bred separerad gång- och cykelväg kommer att skapas. Träd kommer dessutom att planteras i mitten av körbanan. Gång- och cykelvägen kommer sedan att belysas. 

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Entreprenadingenjör Johan Ekstrand
Telefon: 0150 - 571 45
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*