Stråket genom Katrineholm

Har du hört talas om Katrineholms nya stråk? Det är sträckan som går mellan norra infarten till Katrineholm (vid Biltema) och Djulö Kvarn. Sträckan kallas även för ”genomfarten”. Men Katrineholms nya stråk är allt annat än en genomfart. Under hösten 2016 startade ombyggnationen – det är dags att förvandla genomfarten till ett levande och lustfyllt stråk. 

Från genomfart till stråk
Tänk dig ett stråk som är en levande del av staden, där cyklister, gående och bilister samsas om den gemensamma ytan. Genomfarten har upplevts som en barriär mellan de olika stadsdelarna. Det nya stråket ska skapa bättre förutsättningar att länka samman de olika stadsdelarna, och samtidigt ge mer utrymme åt invånarna att vistas i den offentliga miljön.

Ladda ned gestaltningsprogram för stråket
Är du nyfiken på hur den långsiktliga planen ser ut för stråket genom Katrineholm? Då ska du kika närmare på vårt gestaltningsprogram för stråket. Gestaltningsprogrammet är en hjälp i arbetet med att utforma det cirka 6 kilometer långa stråket så att allt hänger ihop. Du kan ladda ned programmet via länken i högerspalten.

Var går detta stråk?

Stråket genom Katrineholm avser sträckan mellan norra infarten till Katrineholm (trafikplats Heden vid förbifarten) och Djulö Kvarn. 

Det här sker 2016/2017
Utbyggnaden av stråket kommer att ske i etapper. Under 2016/2017 kommer följande ombyggnationer att påbörjas:

Trafikplats Talltullen

Skiss som visar hur Talltullen ska omvandlas, skiss: Ida Andersson, Tyréns

Trafikplats Talltullen kommer byggas om under våren 2017 – från trafikplats till en välkomnande Katrineholmsentré. Två cirkulationsplatser kommer att byggas, och trafikmiljön kommer bland annat att förbättras för gående och cyklister. Platsen ska andas trygghet och säkerhet. För att fira Katrineholms 100-årsjubileum planteras 100 körsbärsträd som på våren ger ett blomsterhav och på hösten bjuder på sprakande gult, orange och rött.

Talltullen kommer att förvandlas till en grön oas med blommande träd och växter – mitt i centrala Katrineholm. 

Illustrationsplan för Talltullen

Klicka på bilden för att förstora illustrationsplanen i ett separat fönster.

Illustrationsplan över Talltullen, illustration av: Ida Andersson, Tyréns

 

Så här ser Trafikplats Talltullen ut idag:

Ovanifrånbild/flygfoto över Talltullen som trafikplatsen ser ut idag

Klicka på bilden för att förstora den i ett separat fönster.

Stockholmsvägen

Sträckan Vasabron - Videvägen kommer att utvecklas och byggas om från 2017 och framåt. Nedan kan du läsa om de olika etapper som sker under 2017. Bilden nedan visar utvecklingen av Stockholmsvägen.

Illustrationsplan som visar utvecklingen av Stockholmsvägen, illustration: Ida Andersson, Tyréns

Klicka på bilden för att förstora den i ett separat fönster.

Förbättring av gång- och cykelväg Stockholmsvägen (Vasabron - Vassmogatan)

På sträckan Vasabron - Vassmogatan kommer den södra gång- och cykelvägen förbättras (gång- och cykelvägen närmast järnvägen). Gång- och cykelvägen kommer att breddas och ge en tydlig separering mellan just gång och cykel. Sträckan kommer även att få en ny stadsmässig belysning.

En gång- och cykelpassage kommer att byggas över Stockholmsvägen, öster om Vallavägen. Den befintliga gång- och cykelpassagen över Vallavägen kommer att säkras och skapa en tryggare trafikmiljö.

Trädplantering Vasabron - Videvägen

Planen är att en rad med träd kommer att planteras i mitten av körbanan mellan sträckan Vasabron och Videvägen. Läs mer om planerna på sidorna 12-13 gestaltningsprogrammet.

Cirkulationsplats vid Stockholmsvägen/Vassmogatan 

Vid korsningen Stockholmsvägen och Vassmogatan kommer en cirkulationsplats att byggas under 2017. Tanken är att få ned hastigheten och skapa en säkrare trafikmiljö för cyklister, gående och bilister. Läs mer om planerna på sidorna 10-11 gestaltningsprogrammet.

Gång- cykelväg på sträckan Vassmogatan - Videvägen

Läs mer om planerna på sidorna 9 till 11 i gestaltningsprogrammet.

Idag är Stockholmsvägen (norr om Vassmogatan) en saknad länk i cykelnätetet i Katrineholm. Sträckan är även utpekad som ett snabbstråk för cyklister med prioriterad framkomlighet. För att skapa bättre tillgänglighet och öka trafiksäkerheten till och kring Lövåsens handelsområde kommer vi att fortsätta utveckla och bygga ut gång- och cykelnätet på sträckan. 

Det här innebär att diket på östra sidan läggs igen och en 4,0-4,5 meter bred separerad gång- och cykelväg kommer att skapas. Träd kommer dessutom att planteras i mitten av körbanan. Gång- och cykelvägen kommer sedan att belysas. 

Genomförda ombyggnationer

 Ny cirkulationsplats Linnévägen/Eriksbergsvägen

Skiss på cirkulationsplatsen vid Eriksbergsvägen/Linnévägen

Läs mer om planerna på sidan 19 i gestaltningsprogrammet.

Under 2016 förvandlades korsningen Linnévägen/Eriksbergsvägen till cirkulationsplats, med målet att ge ett lugnare och jämnare trafikflöde. I dag är stråket ett stort skolstråk för oskyddade trafikanter. Den nya cirkulationsplatsen bidrar till lägre hastigheter och ökar samtidigt tryggheten och framkomligheten.

Tegnérvägen - Åsgatan

Skiss som visar utvecklingen av Eriksbergsvägen
Läs mer om planerna på sidorna 17 till 19 i gestaltningsprogrammet.

Här kommer vi fokusera på att omvandla gatan från trafikled till stadsgata med mer utrymme för träd, plantering och möbleringszoner. Vi kommer att smalna av de befintliga körfälten från fyra körfält till två. Detta ger utrymme för stadskvalitéer som grönska och gång- och cykelytor. Målet är att utveckla stråket och omvandla den större vägen till en trevlig stadsgata. 

Vi kommer dessutom att utveckla gång och cykelbana på båda sidorna av gatan enligt gestaltningsprogrammet och gång- och cykelplanen. 


Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Entreprenadingenjör Johan Ekstrand
Telefon: 0150 - 571 45
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*