Detaljplan FAQ

Vad är en detaljplan?

En detaljplan ger en samlad bild av hur det är tänkt att ett avgränsat markområde ska användas inom kommunen och är alltid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen. Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument som anger byggrätten i det planerade området.

Vem kan upprätta en detaljplan?

Det är Katrineholms kommun som fattar beslut om detaljplaner. En markägare eller en exploatör kan ansöka om att upprätta en nydetaljplan, eller om att ändra en befintlig.

Skicka ett tips om sidan till någon