Ordlista för detaljplanering

Startskede

Arbetet för förslag till detaljplan påbörjas. Arbetet kan innebära ny detaljplan eller förändringar på gällande detaljplan.

Samråd
Förslaget skickas ut till sakägare, myndigheter och intresseorganisationer. Förslaget ställs ut så att allmänheten kan lämna synpunkter. Alla synpunkter bearbetas.

Granskning & utställning
Förslaget som nu är bearbetat ställs ut för granskning under minst tre veckor. Allmänheten och sakägare får ta del av handlingarna.

Antagande
Förslaget antas i Kommunfullmäktige eller bygg- och miljönämnden, beroende på hur stora förändringar det handlar om. 

Överklagande

Endast de personer eller myndigheter som under granskningstiden har framfört skriftliga synpunkter kan överklaga en detaljplan. 

Laga kraft

Planen vinner laga kraft och förslaget blir nu en gällande detaljplan. 

Skicka ett tips om sidan till någon