7 september 2017

Detaljplan för Plogen – nytt äldreboende i Katrineholm fastigheterna Plogen 2 m.fl.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av ett nytt äldreboende. Bygg- och miljönämnden fattade 2016-05-18 beslut om att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ny detaljplan för fastigheterna Plogen 5 samt del av fastigheterna Plogen 2, Plogen 3 och Nävertorp 5:1, Katrineholms kommun, i syfte att möjliggöra byggnation av nytt äldreboende med cirka 96 platser.

Illustration över planerad och befintlig bebyggelse

Se film över planområdet

Klicka på playknappen för att starta filmklippet. Se 0:10 sekunder in i klippet. Glöm inte att titta i HD.

Samråd av förslag
Förslaget finns utställt för samråd under perioden:
7 september - 28 september 2017

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Planens handlingar

Planbeskrivning_Plogen

Plankarta_Plogen

Illustrationsplan

Kontaktpersoner

Planarkitekt Ellen Liljencrantz
Telefon: 0150 - 571 88

Avdelningschef: Erik Bjelmrot
Telefon: 0150- 571 96