6 oktober 2016

Detaljplan för kvarteret Pantern

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggande av två nya flerbostadshus genom omfördelning, ändring och komplettering av befintliga byggrätter inom kvarteret. Detaljplanen syftar även till att skydda befintlig bebyggelsehistoriskt värdefull bostadsmiljö och strukturskapande vegetation i form av en allé i kvarteret, samt att bekräfta befintliga byggrätter.

Samråd av förslag

Förslaget finns utställt för samråd under perioden: 
6 oktober - 27 oktober 2016

Synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget ska de inkomma skriftligt senast den 
27 oktober till:

Katrineholms kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
641 80 Katrineholm

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Planens handlingar

Planbeskrivning_Pantern

Plankarta_Pantern


Kontaktpersoner

Planarkitekt Sara Eresund
Telefon: 0150 - 488109

Avdelningschef: Erik Bjelmrot
Telefon: 0150- 571 96