6 oktober 2016

Detaljplan för del av kvarteret Pionen

Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för bostäder i flerbostadshus på en yta som idag används som allmän parkering i direkt närhet till Katrineholms centrum och Resecentrum. Avsikten är att boendeparkering samt parkering för besökare till centrum ska inrymmas under byggnaderna.
Samråd av förslag
Förslaget finns utställt för samråd på samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1, samt på Kulturhuset Ängeln under perioden: 
6 oktober - 27 oktober 2016

Synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget ska de inkomma skriftligt senast den 
27 oktober till:

Katrineholms kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
641 80 Katrineholm

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Planens handlingar

Planbeskrivning_Pionen

Plankarta_Pionen

Utredningar

Bullerutredning

Kulturmiljöanalys

Kontaktpersoner

Planarkitekt Sara Eresund
Telefon: 0150 - 488109

Avdelningschef: Erik Bjelmrot
Telefon: 0150- 571 96