20 april 2017

Detaljplan för kvarteret Alen

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ett nytt bostadshus inom kvarteret Alen beläget intill Bievägen på norr.


Granskning av förslag
Förslaget finns utställt för granskning under perioden 20 april – 11 maj 2017. 

Synpunkter

Synpunkter på förslaget ska inkomma skriftligt senast den 11 maj 2017 till:

Katrineholms kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
641 80 Katrineholm.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Planens handlingar

Planbeskrivning_Alen

Plankarta_Alen

Samrådsredogörelse_Alen

Utredningar

Bullerutredning

Kulturmiljöanalys

Kontaktpersoner

Planarkitekt Sara Eresund
Telefon: 0150 - 488109

Avdelningschef: Erik Bjelmrot
Telefon: 0150- 571 96