Nya regler om gödsel

Sedan 1 januari 2013 är hela Katrineholms kommun inom känsligt område enligt nitratdirektivet. Det innebär att det tillkommit regler om hur gödsel får spridas och i vilken mängd. Kraven på lagringskapacitet har också ökat.

Till exempel krävs det på jordbruksföretag med mer än 2 och upp till 10 djurenheter att det finns lagringskapacitet för den gödsel som produceras under 6 månader. Exempel på vad som är en djurenhet: 1 häst, 3 dikor, 10 slaktsvin, 10 får eller 100 höns

Det finns övergångsregler och de flesta av reglerna ska tillämpas från och med 1 januari 2014 i de områden som inte varit känsligt före 1 januari 2013 .

Krav kan ställas på all gödselhantering utifrån allmänna hänsynsreglerna. Det innebär att i stort sett all gödsel oavsett ursprung ska förvaras så att läckage till omgivningen inte sker.

I spalten till höger finns ett informationsblad om regler inom känsligt område.

Hela lagstiftningen finns i jordbruksverkets föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring (SJVFS 2004:62) och förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket.  

Skicka ett tips om sidan till någon